Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

‘උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාවලිය’ විශ්වාස කිරීමට උත්සාහ කරන විට බොහෝ දෙනෙකුට බාධාවක් වන දෙයක් නම්, ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිෂේක කිරීම දෙවියන් වහන්සේ ඔබව පත් කිරීම ලෙස වරදවා වටහා ගැනීමයි.. සමිඳාණන් වහන්සේ පළමුව

Continue Reading »

कभी-कभी, आपके जीवन में अभिषेक अपने जीवन पर कुछ करने के लिए होता है, लेकिन उसी क्षण उसे स्थापित नहीं कर सकते•••• दाऊद को किशोरावस्था में राजा होने का अभिषेक

Continue Reading »

சில சமயங்களில், நீங்கள் ஏதாவது செய்ய உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு அபிஷேகம் செய்யலாம், ஆனால் அந்த நேரத்தில் நியமனம் செய்ய முடியாது. தாவீது இளமைப் பருவத்தில் ராஜாவாகும் அபிஷேகம் பெற்றிருந்தார், ஆனால் அவர் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவுடனேயே ராஜாவாகும் ‘நியமனம்’ அவருக்கு இன்னும்

Continue Reading »

සමහර විට, ඔබේ ජීවිතයේ විශේෂ යමක් කිරීමට ඔබට අභිෂේකයක් තිබිය හැකිය, නමුත් එම මොහොතේම ඔබව එයට පත් කිරීමක් නොවිය හැකිය.. දාවිත් නව යොවුන් වියේදී රජ වීමට අභිෂේකයක් ලැබුණද, ඔහු අභිෂේක

Continue Reading »

Kednai-kednai, tu kitei korpa khatir tujea jivitacher abhishek korpak xokta, punn teach kinak melpachim taravni korpak zaina… Davidak tornem pirayek Raja zavpak abhishek kelo, punn tachem lagin abhishek zatoch raja

Continue Reading »

ചിലപ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അഭിഷേകം നടത്താം, പക്ഷേ ആ നിമിഷം നിയമനം നടത്തരുത്. കൗമാരപ്രായത്തിൽ തന്നെ രാജാവാകാനുള്ള അഭിഷേകം ഡേവിഡിന് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ രാജാവാകാനുള്ള ‘നിയമനം’ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല –

Continue Reading »

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಾವೀದನು ಹದಿಹರೆಯದವನಾಗಿದ್ದಾಗ ರಾಜನಾಗುವ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜನಾಗುವ ‘ನೇಮಕಾತಿ’ಯು ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ –

Continue Reading »

కొన్నిసార్లు, మీరు ఏదైనా చేయడానికి మీ జీవితంలో అభిషేకం చేయవచ్చు, కానీ ఆ క్షణంలో నియామకం కాదు. దావీదుకు యుక్తవయస్సులో రాజుగా అభిషేకం ఉంది, కానీ అతను అభిషేకం పొందిన వెంటనే రాజుగా ఉండటానికి అతనికి ‘నియమత’ లేదు – అతను

Continue Reading »

بعض اوقات،، آپ اپنی زندگی پر کچھ کرنے کے لیے مسح کر سکتے ہیں، لیکن اسی لمحے کی تقرری نہیں۔ ڈیوڈ کو نوعمری میں ہی بادشاہ بننے کے لیے مسح

Continue Reading »

काहीवेळा, आपण आपल्या जीवनावर काहीतरी करण्याचा अभिषेक करू शकता, परंतु त्याच क्षणी नियुक्ती नाही. डेव्हिडला किशोरवयात राजा होण्याचा अभिषेक होता, परंतु त्याला अभिषिक्त होताच राजा होण्याची ‘नियुक्ती’ मिळाली नव्हती –

Continue Reading »

‘प्रक्रियेवर’ विश्वास ठेवण्याचा प्रयत्न करताना अनेकांना अडथळा ठरणारी एक गोष्ट म्हणजे ते देवाच्या नियुक्तीसाठी देवाचा अभिषेक करणे चुकीचे करतात. परमेश्वराला प्रथम तुमचे चारित्र्य वाढवावे लागेल आणि तुमच्या भेटवस्तूंमध्ये सुधारणा करावी

Continue Reading »

ان چیزوں میں سے ایک جو ‘عمل’ پر بھروسہ کرنے کی کوشش کرتے وقت بہت سارے لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے

Continue Reading »

ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਮਸਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ.. ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮਸਹ

Continue Reading »

Day 28

One of the things that seems to hinder a lot of people when trying to trust ‘the process’, is that they mistake the anointing of God for the appointing of

Continue Reading »

Day 27

Sometimes, you can have an anointing on your life to do something, but not the appointing at that very moment.. David had the anointing to be king as a teenager,

Continue Reading »

ക്ഷമ നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കും..! എല്ലായിടത്തും ക്ഷമാപണത്തിന്റെ അധിക ഭാരം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുപകരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും. യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ കിടത്തുക.. ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നതിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അഭിനന്ദിക്കുന്നു, എന്നാൽ നമ്മെ മുറിവേൽപ്പിച്ചവരോട് ക്ഷമിക്കുക എന്നത് അന്യമായ

Continue Reading »

ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ..! ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ

Continue Reading »

किसी को माफ़ करने से आप स्वयं को स्वंत्रत करते है••••••! यह आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र करेगा जो वास्तव में आपके

Continue Reading »