Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി അസൂയയും വിമർശനവും നൽകുന്നു ..! ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ലോകത്ത് മതിയായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമ്പോൾ, അവർ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങൾ എത്ര നല്ലവനും സത്യസന്ധനുമാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രതിരോധമോ വിരോധമോ ആകരുത്.. ദൈവം നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്

Continue Reading »

ದೇವರ ಸಹಾಯವು/ಅನುಗ್ರಹವು ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಾಗ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಬೇಡಿ(ಸಿಟ್ಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ) ಅಥವಾ

Continue Reading »

Devacho Favor Kusdeponn ani tika haddta..! Jednam tu hea sonvsaranth vodh porinam dakhoita tednam sonvsari lokh tuka bhariksanen poithelem, te tuje voir ulloithelem, ani tuji porikxa gethelem zanv tu boro

Continue Reading »

ದೆವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮೊಸೊರ್ ಆನಿ ನಿಂದಾ ಹಾಡ್ತಾ..! ಲೊಕಾಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ಜಾoವ್ಣ್ಕ್ ತುಮಿ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ , ತಿo ತುಮ್ಚೆo ವಿಷ್ಯಾoತ್ ಉಲೈತಾತ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ತಾತ್ , ತುಮಿ ಕಿತ್ಲೆo ಬoರೆ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್

Continue Reading »

ईश्वर की कृपा जलन और आलोचना लेकर आती है••••! जब आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए दुनिया में एक बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं, तो वे आपके बारे

Continue Reading »

என் மீது உள்ள கடவுளின் தயவு மற்றவர்களுக்கு பொறாமையையும் விமர்சனத்தையும் தருகிறது ..! உலகில் மக்கள் கவனிக்கும் அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்போது, ​​அவர்கள் உங்களைப் பற்றி பேசுவார்கள், நீங்கள் எவ்வளவு நல்லவராகவும் நேர்மையாக இருந்தாலும் உங்களை விமர்சிப்பார்கள்.

Continue Reading »

Day 14

God’s favour brings jealousy and criticism..! When you are making a big enough impact in the world for people to notice, they will talk about you and criticize you no

Continue Reading »

യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്നതാണ് നാം എടുക്കേണ്ട വിവേകപൂർവ്വമായ തീരുമാനം – നാം അവന്റെ ക്ഷണത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയും അവനോട് പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കുകയും വേണം ..! വിശുദ്ധവും ദൈവികവുമായ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകുക – ദൈവവചനത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലുള്ള പ്രതിബദ്ധതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ ക്രിസ്തുരൂപം ലഭിക്കുന്നു

Continue Reading »

पहला बुद्धिमान निर्णय जो आपको करने की आवश्यकता है वह है यीशु का अनुसरण करना – आपको बस उसके निमंत्रण का जवाब देने और उसके प्रति प्रतिबद्धता बनाने की आवश्यकता

Continue Reading »

Poiloch ek nirnoi ghevchim goroz toh mullear Jezucho patlav korcho – tuven fokth Tache amanthron zap divpachi goroz ani TACHEM thai bhandhan zoddunk zai..! Jem vostu Povitr, Deivik jivitache hancher

Continue Reading »

ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್  ಕರ್ಚೆ ತುಮ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಬುದ್ವಂತ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ- ತುಮಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ  ದೀಜೆ ಆನಿ ತಾಕಾ ಒಪ್ಸುನ್ ದೀಜೆ… ಪವಿತ್ರ್ ದೈವಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿನ್ಕ್ ಬದ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವಾ- ಕ್ರಿಸ್ತ ಬರಿ ಜಾoವ್ಚೆ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್

Continue Reading »

நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய முதல் புத்திசாலித்தனமான முடிவு இயேசுவைப் பின்தொடர்வது – அவருடைய அழைப்புக்கு நீங்கள் பதிலளிக்க வேண்டும் மற்றும் அவரிடம் உறுதியளிக்க வேண்டும் ..! புனிதமான, தெய்வீக வாழ்க்கையை உருவாக்கும் விஷயங்களில் ஈடுபடுங்கள் – கடவுளின் வார்த்தையின் மூலம் கிறிஸ்துவைப்

Continue Reading »

ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರವೆಂದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು – ನೀವು ಆತನ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಪವಿತ್ರವಾದ, ದೈವಭಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಿ – ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತಹ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತತ್ವವು ಬರುತ್ತದೆ.

Continue Reading »

Day 13

The first wise decision you need to make is to follow Jesus – you simply need to respond to His invitation and make a commitment to HIM..! Commit to the

Continue Reading »

ദൈവത്തോട് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകാൻ പലരും ഭയപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ അവർ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നു. ചിലർ മത്സരാധിഷ്ഠിത മൂല്യങ്ങളോട് അർദ്ധമനസ്സോടെയുള്ള പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുന്നു (നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ശക്തമായ മൂല്യങ്ങളുണ്ട്, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല), ഇത് നിരാശയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ലൗകിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി സമ്പൂർണ്ണ പ്രതിബദ്ധത

Continue Reading »

கடவுளுக்கு ஒப்புக்கொடுக்க பலர் பயப்படுகிறார்கள், அதனால் அவர்கள் வாழ்க்கையில் நகர்கிறார்கள். சிலர் போட்டியிடும் மதிப்புகளுக்கு அரை மனதுடன் கடமைகளைச் செய்கிறார்கள் (உங்களிடம் இரண்டு வலுவான மதிப்புகள் உள்ளன, சில சமயங்களில் ஒன்றுடன் ஒன்று முரண்படுகின்றன), இது ஏமாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. மற்றவர்கள் உலக

Continue Reading »

बहुत से लोग ईश्वर के प्रति समर्पण करने से डरते हैं, इसलिए वे जीवन भर भटकते रहते हैं•••••• कुछ प्रतिस्पर्धी मूल्यों के के चलते आधे-अधूरे मन से वचनबद्ध होते हैं

Continue Reading »

Zaitem lok Deva mukhar kitench ugteponan sangpak bietat, Theakhatir tem jivit bor hanga tui davot astat… Thodim aple kalliz ordhench veten ugtem kortat ani dusria add praytn kortat tem magir

Continue Reading »