Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਇਹ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ..!

Continue Reading »

നിങ്ങളുടെ ജനന സാഹചര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്; ദൈവം പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾക്കായി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതും അനുസരിച്ചാണ് ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്..! നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് എല്ലാ സ്തുതിയും, അവൻ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വർഗ്ഗീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും

Continue Reading »

మీరు పుట్టిన సందర్భం మీ విలువను నిర్ణయించదు; ఇది దేవుడు చెప్పిన దాని ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది మరియు మీ కోసం ముందుగా నిర్ణయించబడింది..! మనము క్రీస్తుతో ఐక్యమై ఉన్నందున పరలోక రాజ్యాలలో మనకు ప్రతి ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాన్ని అనుగ్రహించిన మన ప్రభువైన

Continue Reading »

آپ کی پیدائش کے حالات آپ کی قدر کا تعین نہیں کرتے۔ یہ اس بات سے طے ہوتا ہے کہ خدا نے کیا کہا ہے، اور آپ کے لیے پہلے

Continue Reading »

आपके जन्म की परिस्थिति आपके मूल्य को निर्धारित नहीं करती है; यह परमेश्वर ने जो कहा है, और तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित है..! हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता

Continue Reading »

La circunstancia de tu nacimiento no determina tu valor; está determinado por lo que DIOS ha dicho, y predestinado para ti..! Toda alabanza a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,

Continue Reading »

ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಸಂದರ್ಭವು ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ..! ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಸಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಮಗೆ

Continue Reading »

तुमच्या जन्माची परिस्थिती तुमचे मूल्य ठरवत नाही; हे देवाने काय सांगितले आहे, आणि तुमच्यासाठी पूर्वनियोजित आहे त्यावरून ठरवले जाते..! सर्व स्तुती, आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या पित्याची, ज्याने आपल्याला स्वर्गीय क्षेत्रांमध्ये

Continue Reading »

Day 30

Love is self-giving, not self-serving.. The main aspect of Christianity is not the work we do but the relationships we maintain & the atmosphere produced by it.. Sometimes, we get

Continue Reading »

Day 29

The circumstance of your birth does not determine your value; it’s determined by what GOD has said, & predestined for you..! All praise to God, the Father of our Lord

Continue Reading »

Dieu est avec nous et en nous TOUJOURS – Allez vers Lui..! Apprendre à connaître Christ plus, et passer du temps avec Lui, avoir une relation intime avec Lui estompe

Continue Reading »

خُدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم میں ہے – اُس تک پہنچو ..! مسیح کو مزید جاننا اور اُس کے ساتھ وقت گزارنا، اُس کے ساتھ گہرا تعلق رکھنا

Continue Reading »

ईश्वर हमारे साथ है और हम में हमेशा – उसके पास पहुंचें ..! मसीह को और अधिक जानना और उसके साथ समय बिताना, उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखने से हमारे

Continue Reading »

ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്, എപ്പോഴും നമ്മിലുണ്ട് – അവനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക..! ക്രിസ്തുവിനെ കൂടുതൽ അറിയുന്നതും അവനുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും അവനുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉപരിപ്ലവത (ആഴം) മങ്ങാൻ കാരണമാകുന്നു. വിശ്വാസമാണ് അടുപ്പത്തിന്റെ കാതൽ. നമ്മൾ ഒരാളെ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കുന്നുവോ

Continue Reading »

దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉన్నాడు మరియు మనలో ఉన్నాడు – ఆయనను చేరుకోండి..! క్రీస్తును ఎక్కువగా తెలుసుకోవడం మరియు ఆయనతో సమయం గడపడం, ఆయనతో సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల మన జీవితాల్లోని మిడిమిడి (నిస్సారత్వం) మసకబారుతుంది. విశ్వాసం సాన్నిహిత్యం

Continue Reading »

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ – ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ..! ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ

Continue Reading »

கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார், எப்போதும் நம்மில் இருக்கிறார் – அவரை அடையுங்கள்..! கிறிஸ்துவை அதிகமாக அறிந்து கொள்வதும், அவருடன் நேரத்தை செலவிடுவதும், அவருடன் நெருங்கிய உறவை வைத்திருப்பதும் நம் வாழ்வில் உள்ள மேலோட்டமான தன்மையை (மேலோட்டமாக) மறையச் செய்கிறது. நெருக்கத்தின் இதயத்தில்

Continue Reading »

ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲವು ಇದ್ದಾರೆ – ಆತನನ್ನು ತಲುಪಿ..! ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲ್ನೋಟವು (ಆಳವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಗಳು) ಮಸುಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ದೃಢ ಭರವಸೆಯು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ.

Continue Reading »