Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

Ho dukhvadh kall, pun amcho jivanhethu bhavarthacho, jivanhethu Deva thai khuxlkaiecho…! Bhavarth zaun asa buniyad shakahyachem ani sonvsarcher Devachea kamachim takot ani Jezun kitem kella tem kursacher amchem passot.. Tem

Continue Reading »

ఇది నిరాశావాద యుగం, ఇంకా మనది విశ్వాసం యొక్క లక్ష్యం, ప్రభువులో ఆనందం యొక్క లక్ష్యం ..! విశ్వాసం భూమిపై ప్రభువు పని యొక్క సాక్ష్యం మరియు బలం మరియు యేసు సిలువపై మన కోసం ఏమి చేశాడు అనే దానికి

Continue Reading »

ಇದು ನಿರಾಶಾವಾದದ(ಹತಾಶವಾದ) ಯುಗ, ಆದರೂ ನಮ್ಮದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಧ್ಯೇಯ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿನ ಆನಂದದ ಧ್ಯೇಯ ..! ವಿಶ್ವಾಸವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ಎಸಗಿರುವ/ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ

Continue Reading »

இது அவநம்பிக்கையின் ஒரு யுகம், ஆனாலும் நம்முடையது நம்பிக்கைக்கான ஒரு பணி, இறைவனில் மகிழ்ச்சி காண்பதே நோக்கம் ..! விசுவாசம் பூமியில் கர்த்தருடைய வேலையின் சாட்சியம் மற்றும் வலிமையின் அடிப்படையாகும் மற்றும் சிலுவையில் இயேசு நமக்காக என்ன செய்தார் .. இது

Continue Reading »

ದೇವರ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಬದುಕಿನ/ಜೀವನದ ಉತ್ತಮ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ದೇವರ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು

Continue Reading »

ಸಾಧಾರಣತೆಯು (ಸಾಮಾನ್ಯತೆ) ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ(ಮಹತ್ವತತೆಗೆ) ಶತ್ರುವಾಗಿದೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಉದಾಸೀನವಾಗಿರುವಂತೆ) ಸೋಮಾರಿಯ ಪ್ರಾಣವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಏನೂ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ; ಜಾಗ್ರತೆಯುಳ್ಳವನ ಪ್ರಾಣವು ಪುಷ್ಟಿಯಾಗುವದು. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ (ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸಿ) ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೇವಲ

Continue Reading »

यह निराशावाद का युग है, फिर भी हमारा विश्वास का मिशन है, प्रभु में आनंद का मिशन है..! विश्वास पृथ्वी पर प्रभु के कार्य की गवाही और शक्ति का आधार

Continue Reading »

ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ..! ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ

Continue Reading »

इस जीवन की दौलत और इस दुनिया की चिन्ताएँ विश्वास में परिपक्वता में बाधा डाल सकती हैं, क्योंकि हम परमेश्वर और उसके वचन के बजाय सांसारिक चिंताओं और खजाने में

Continue Reading »

ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಹೃದಯ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು

Continue Reading »

Yoghya ani Ayoghya, adhar divpi ani lukson korpi, nirmankari ani nash korpi avdem amchea jivitant asat….. Konn-konn mhonnot: “Mhojean sogllem korum-ieta Hôi, punn sogllench mhojea adavak poddona; sogllem mhojean korum-ieta

Continue Reading »

آپ کی زندگی میں مناسب اور نامناسب، مددگار اور نقصان دہ، تعمیری اور تباہ کن خواہشات ہیں۔۔۔۔۔آپ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی کرنے کی اجازت ہے- لیکن سب کچھ

Continue Reading »

جب ایک پاؤں پھسل جاتا ہے تو آپ اپنا توازن دوبارہ حاصل کرسکتے ہیں، تاہم، جب آپ کا منہ پھسل جاتا ہے تو دوبارہ اپنی تصویر دوبارہ بنانا مشکل ہوسکتا

Continue Reading »

Soglleavon chod Mahathvacho mullthathv kristhachea jivitant zavun asa suttkechi karthavyachi vevsay.. Boreo kornio amkam bori sovõii korunk adhar ditha, zalear, pathki chithna amkam Vaittache gulam korta – pathki chithnacher, deivik

Continue Reading »

ईसाई नैतिक जीवन का सबसे बुनियादी सिद्धांत यह जागरूकता है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की छवि में बनने की गरिमा को सहन करता है – दूसरों की भावनाओं या उन

Continue Reading »

Zaitim monxam Deva lagin uloitat pun kednach Deva kodchean aikonant…! Kiteak mhonllear tankam, magnem munchem app-ullovop ani tujean koslech sombondh oxem app-ullovun suru dovrunk zainat… Ugdass dor DEV zon eklea

Continue Reading »

Devachea utratlean tuje lagim kitem zata thitlie proythn kor Zacher koslei viprit poristitcher viroddi avhan korpachi vagnuk purn zavop…! Tujea apovneath tu bhithor sortholo zalear tuven tukach vollkhun ghevunk goroz

Continue Reading »

ఈ జీవితం యొక్క సంపదలు మరియు ఈ ప్రపంచం యొక్క శ్రద్ధలు విశ్వాసం యొక్క పరిపక్వతకు ఆటంకం కలిగిస్తాయి, ఎందుకంటే మనం దేవుడు మరియు అతని వాక్యం కంటే భూసంబంధమైన ఆందోళనలు మరియు సంపదలతో నిమగ్నమైపోతాము ..! మీరు కోల్పోయే వాటిపై

Continue Reading »