Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ

Continue Reading »

ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವವುಗಳಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ

Continue Reading »

Day 10

The greatest challenge Christians face is trusting and honouring God with our money, and possessions.. We pray for God to bless us, yet we refuse to bless others with what

Continue Reading »

ہ ، لمحہ بہ لمحہ ہم ی گناہ اور شیطان پر اختیںار دیتا خدا ہمارا باپ جو ہر ایٹم کو وجود م ی رکھتا ہ یہ رتبہ ، یہ اختیںار

Continue Reading »

ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೆವಾಚಿ ಭುರ್ಗಿ ತುಮಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ , ತುಮಿ ತಾಚಾ ಬರ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಉಮಾಳೊ ತುಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ನಾ.. ಪವಿತ್ರ್ ಬರ್‍ಪಾಂನ್ ಸಾoಗ್ಲಾ ಕಿ ತುಮ್ಕಾ ಏಕ್ ಬಸಾವ್ನಿ ಆಸಾ , ಏಕ್

Continue Reading »

ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿ, ನೀವು ಆತನ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದೀರಾ ಎಂದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಾಗ್ದಾನ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.

Continue Reading »

சர்வவல்லமையுள்ள கடவுளின் குழந்தையாக, அவருடைய நற்குணத்தின் மகத்தான வெளிப்பாட்டை நீங்கள் பெறப்போகிறீர்களா என்று நீங்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டியதில்லை. உங்களுக்கு வாக்குறுதியும், ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உத்தரவாதமும், இருப்பதாக வேதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது ..! நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கடவுளும் பிதாவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் மற்றும் புகழப்படுவதற்கு

Continue Reading »

Pormesvor Devachem bhurgem zavun, tuka chinthunk naka ki tuka xoktivonth vorthe boreponn mevthelem kai mhunn.. Tem utracher bhoroilolem asa ki tujem lgin vachan asat, Bhesanv gathlolo athmvisvas ani khathri…! Jezu

Continue Reading »

ہ نہ ی ض سوچن ک ورت خداوند ےک ا ی ک ب ملن واال کہ کیا آپ کو اس ک نی یک کا زبردست وس یلہ ہ۔ ہ کالم

Continue Reading »

परमेश्वर हमारे पिता, जो अस्तित्व में हर कण को पल-पल संभालते हैं, ने हमें पाप और शैतान पर अधिकार दिया है••• यह हैसियत, यह अधिकार जो हमें प्रदान किया गया

Continue Reading »

सर्वशक्तिमान परमेश्वर की एक संतान के रूप में, आपको आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आप उनकी अच्छाई का एक शक्तिशाली उच्छेदन प्राप्त करने जा रहे हैं••• वचनों

Continue Reading »

ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ അണുവും നിലനിർത്തുന്നു, നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവം പാപത്തിനും പിശാചിനും മേൽ നമുക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ അധികാരം യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം കാരണം നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നു ..! ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെ (രോഗം, ഭയം,

Continue Reading »

Day 9

As a child of the Almighty God, you don’t have to wonder if you are going to receive a mighty outpouring of His goodness.. It is said in Scripture that

Continue Reading »

ದೇವ್ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಪ್ ಜೋ ಅಸ್ತಿತ್ವಾತ್ ಆಸ್ಲೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪರಮಾಣುಕ್ ಪೋಷಣ್ ದಿತಾ , ಘಡಿಯೆನ್ ಘಡಿ , ತಾನೇ ಆಮ್ಕಾo ಪಾತ್ಕಾo ಆನಿ ಸೈತಾನಾ ವಯ್ರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲಾ… ಹೊ ಸ್ಥಾನ್‌ಮಾನ್, ಆನಿ ಆಮ್ಕಾo ದಿಲ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾo ವಿಶೇಷ್

Continue Reading »

கடவுள் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் இருப்பதையும், பாவம் மற்றும் பிசாசின் மீது நமக்கு அதிகாரம் அளித்தார். இந்த அந்தஸ்து, நமக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த அதிகாரம் நமக்கு சலுகையை அளிக்கிறது மற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மீதுள்ள நம்பிக்கையின் காரணமாக நமக்கு சாத்தியமானது ..! இருளின்

Continue Reading »

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕಾಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, ಪಾಪ ಮತ್ತು ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಅಧಿಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕನ್ನು(ಸವಲತ್ತನ್ನು) ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ

Continue Reading »

Dev amcho Bap zo dor ek padart hacher dhyan ditha, portun portun, amkam patkacher ani soithanacher odhikar dilla.. Hi podvi, ho odhikar jo amkam dilo asa, amkam kashelem hakk ditat

Continue Reading »

ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹਰ ਐਟਮ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Continue Reading »