Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

Kristi munxa Jednam dhuddu ani girestkai hathunth Devacher visvas ani man duink yeta tednam te tankam Soglleavon voddlem zuzhank amonthron koxem… Ami Deva lagim magtanv amcher bhesanva ghalunk punn ami

Continue Reading »

క్రైస్తవులు ఎదుర్కొనే అతి పెద్ద సవాలు దేవుడిని విశ్వసించడం మరియు మన డబ్బు మరియు ఆస్తులతో గౌరవించడం. దేవుడు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము, అయినప్పటికీ దేవుడు ఇప్పటికే మనకు ఇచ్చిన వాటిని ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి మేము నిరాకరిస్తాము. దేవుడు మమ్మల్ని

Continue Reading »

கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய சவால் நமது பணம் மற்றும் உடைமைகளைக் கொண்டு கடவுளை கௌரவிப்பது. கடவுள் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம், ஆனால் கடவுள் ஏற்கனவே நமக்கு அளித்ததை மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்க மறுக்கிறோம். கர்த்தர் நம்மை நினைத்தபடியே நாம் “ஆசீர்வாதத்தின் மனிதர்களாக

Continue Reading »

ಕ್ರಿಸ್ತವಾoನಿ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆ ಭೊವ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಆಸ್ತ್ ಕಾಣೇವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆoವ್ಚೆ ಆನಿ ಗೌರವ್ ದಿoವ್ಚೆ… ಅಮಿ ದೇವಲಾಗಿo ಅಮ್ಕಾo ಬೇಸಾoವ್ ದಿoವ್ಣ್ಕ್ ಮಾಗ್ತಾoವ್ , ಪುಣ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾo ಎದೊಲಸ್ ಕಿತೆo ದಿಲಾo

Continue Reading »

ईसाइयोंके सामने सबसे बड़ी चुनौती है ईश्वर पर भरोसा करना और उनका सम्मान करना, धन और संपत्ति के साथ•••• ईश्वर से हम आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करते है, फिर

Continue Reading »

ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ

Continue Reading »

ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವವುಗಳಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ

Continue Reading »

Day 10

The greatest challenge Christians face is trusting and honouring God with our money, and possessions.. We pray for God to bless us, yet we refuse to bless others with what

Continue Reading »

ہ ، لمحہ بہ لمحہ ہم ی گناہ اور شیطان پر اختیںار دیتا خدا ہمارا باپ جو ہر ایٹم کو وجود م ی رکھتا ہ یہ رتبہ ، یہ اختیںار

Continue Reading »

ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೆವಾಚಿ ಭುರ್ಗಿ ತುಮಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ , ತುಮಿ ತಾಚಾ ಬರ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಉಮಾಳೊ ತುಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ನಾ.. ಪವಿತ್ರ್ ಬರ್‍ಪಾಂನ್ ಸಾoಗ್ಲಾ ಕಿ ತುಮ್ಕಾ ಏಕ್ ಬಸಾವ್ನಿ ಆಸಾ , ಏಕ್

Continue Reading »

ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿ, ನೀವು ಆತನ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದೀರಾ ಎಂದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಾಗ್ದಾನ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.

Continue Reading »

சர்வவல்லமையுள்ள கடவுளின் குழந்தையாக, அவருடைய நற்குணத்தின் மகத்தான வெளிப்பாட்டை நீங்கள் பெறப்போகிறீர்களா என்று நீங்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டியதில்லை. உங்களுக்கு வாக்குறுதியும், ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உத்தரவாதமும், இருப்பதாக வேதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது ..! நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கடவுளும் பிதாவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் மற்றும் புகழப்படுவதற்கு

Continue Reading »

Pormesvor Devachem bhurgem zavun, tuka chinthunk naka ki tuka xoktivonth vorthe boreponn mevthelem kai mhunn.. Tem utracher bhoroilolem asa ki tujem lgin vachan asat, Bhesanv gathlolo athmvisvas ani khathri…! Jezu

Continue Reading »

ہ نہ ی ض سوچن ک ورت خداوند ےک ا ی ک ب ملن واال کہ کیا آپ کو اس ک نی یک کا زبردست وس یلہ ہ۔ ہ کالم

Continue Reading »

परमेश्वर हमारे पिता, जो अस्तित्व में हर कण को पल-पल संभालते हैं, ने हमें पाप और शैतान पर अधिकार दिया है••• यह हैसियत, यह अधिकार जो हमें प्रदान किया गया

Continue Reading »

सर्वशक्तिमान परमेश्वर की एक संतान के रूप में, आपको आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आप उनकी अच्छाई का एक शक्तिशाली उच्छेदन प्राप्त करने जा रहे हैं••• वचनों

Continue Reading »

ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ അണുവും നിലനിർത്തുന്നു, നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവം പാപത്തിനും പിശാചിനും മേൽ നമുക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ അധികാരം യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം കാരണം നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നു ..! ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെ (രോഗം, ഭയം,

Continue Reading »

Day 9

As a child of the Almighty God, you don’t have to wonder if you are going to receive a mighty outpouring of His goodness.. It is said in Scripture that

Continue Reading »