Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ..! നിങ്ങളുടെ സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം, കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മാറ്റാൻ തുടങ്ങുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

Continue Reading »

Tuji avad tujea calendaracher chod odhikar choloita tujem poristiti von odhik chod… Tujo chodso vell faideacho kortolo zalear, tuven tujea vella khatir zababdari madhun ghevunk goroz kiteak tujean tuji avod

Continue Reading »

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ

Continue Reading »

உங்கள் சூழ்நிலைகளை விட உங்கள் தேர்வுகள் உங்கள் நாட்காட்டியைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன ..! உங்கள் நேரத்தை அதிகம் பயன்படுத்த, உங்கள் நேரத்தை நீங்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டும், ஏனென்றால் நீங்கள் உங்கள் விருப்பங்களை மாற்றத் தொடங்கும் வரை உங்கள் சூழ்நிலைகளை மாற்ற முடியாது. எனவே

Continue Reading »

आपकी पसंद आपके कैलेंडर को आपकी परिस्थितियों से कहीं अधिक नियंत्रित करती है..! अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, आपको अपने समय की जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि आप

Continue Reading »

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚಾ ಕೀ ಚಡ್  ತುಮ್ಚಿ  ವಿಚoವ್ಣ್ ತುಮ್ಚೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ (ದಿನಚರಿ ) ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ತಾ…! ತುಮ್ಚೊ ವೇಳ್ ಚಡ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ , ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುನ್ ಘೆಜೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ , ತುಮಿ ತುಮ್ಚಿ ವಿಚoವ್ಣ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್

Continue Reading »

Day 5

Your choices control your calendar a lot more than your circumstances do..! To make the most of your time, you must assume responsibility for your time because you cannot change

Continue Reading »

ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு உறவிலும், நாம் விதைகளை விதைக்கிறோம் ..! சமாதானம் செய்பவராக இருக்க, நாம் கடவுளின் ஞானத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும், மேலும் கடவுளின் ஞானம் அவருடைய வார்த்தையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால், வேதத்தை படிப்பது ஞானத்தில் வளர்வதற்கான மிகச் சிறந்த கருவியாகும். என்

Continue Reading »

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಬಂಧಾನ್ ಆಮಿ ಭಿo ಒಂಪ್ತಾವ್…! ಶಾಂತೆಚೊ ದೂತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ , ಅಮಿ ದೆವಾಚಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿಜೆ , ಆನಿ ತಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಚಾ ಉತ್ರಾoತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾ ಆಸ್ತಾ , ಆಮ್ಕಾo ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ವಾಡೊಂಕ್

Continue Reading »

എല്ലാ ദിവസവും, എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും, ഞങ്ങൾ ഞാൻ നല്ല വിത്തുകളെ നടുന്നു ..! ദൈവസമാധാനത്തിന്റെ വക്താക്കൾ ആകുവാൻ, നാം ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ പിന്തുടരണം, ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അവന്റെ വചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, ജ്ഞാനത്തിൽ വളരുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണ് അവന്റെ തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിക്കുന്നത്.

Continue Reading »

ಪ್ರತಿದಿನವೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ, ನಾವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೆ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವವನಾಗಲು, ನಾವು ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವನ್ನು(Scripture) ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇತರರು ದೋಷಿಗಳೆಂದು

Continue Reading »

हर रोज़ हर दिन हम, हर रिश्ते में बीज बोते हैं•••••! एक शांतिदूत बनने के लिए, हमें परमेश्वर की प्रज्ञा का पालन करना चाहिए, और चूँकि परमेश्वर की प्रज्ञा उसके

Continue Reading »

Dor eka disa, sogllea sombhondant ami bhim vompthanv..! Ami tor xanti korpi zavunk zai zalear, ami Devache xannepononacher laksh divpank zai, ani Devache xannepon Devachea utrantlean amkam mellta hakanch lagun

Continue Reading »

Day 4

Every day, in every relationship, we plant seeds..! In order to be a peacemaker, we must follow God’s wisdom, and since God’s wisdom is revealed in His Word, studying Scripture

Continue Reading »

உறவுகள், நீங்கள் அவற்றை உருவாக்குகிறீர்கள் – நீங்கள் முயற்சி செய்தால், ஒரு சிறந்த உறவு ஒன்றை உருவாக்க திறன்களையும் ஞானத்தையும் கற்றுக்கொள்ளலாம். கடவுளின் வார்த்தை ஆரோக்கியமான உறவுகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதற்கான சிறந்த பயிற்றுவிப்பாளராகும். நீங்கள் ஒருவருக்கு உங்கள் கவனத்தையும் பார்வையையும்

Continue Reading »

ಸಂಬಂಧಗಳು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ – ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೀವು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೋಧಕವಾಗಿದೆ.

Continue Reading »

रिश्ते वही हैं जो आप उन्हें बनाते हैं – यदि आप प्रयास करते हैं, तो आप एक महान रिश्ते बनाने के लिए कौशल और ज्ञान सीख सकते हैं••••• स्वस्थ संबंध

Continue Reading »

Day 3

Relationships are what you make them – If you put in the effort, you can learn the skills and wisdom to build a great one.. The Word of God is

Continue Reading »