Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸೊದ್ತೆಲ್ಯಾನ್ಕ್ ದೇವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾತ್ ಸಭಾರ್ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೋ ದಿತಾ…! ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೋದಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಲೊ, ತುಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಲ್ಜಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊದ್ತಾನಾ… ತುಮಿ ನಿರಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಸೊದ್ತಾನಾ , ತುಮಿ ಕರೆಪಣಿ ಕಶೆo ಜಿಯೆಜೆ

Continue Reading »

തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ നിരവധി വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നു ..! പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, എന്നെ കണ്ടെത്തും .. നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. യഹോവയെയും അവന്റെ ശക്തിയെയും അന്വേഷിക്കുക; അവന്റെ

Continue Reading »

تم مجھے ڈھونڈو ےک اور مجھے ڈھونڈو ےک ، جب تم مجھے پورے دل ےس ڈھونڈو ۔ ےک جب آپ مسلسل خدا کو کردیں رش ڈھونڈت ہ ی ، آپ

Continue Reading »

ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਭੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਭਾਲੋਗੇ .. ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ।

Continue Reading »

Devan Povitr pustokant tea lokank zaitem vachan diliat jem Taka sodtat….! Tumi Mhaka sôdtat tedna, Hanv tumkam melltolom; sogllea kallzan Mhaka sôdunk iexat zalear, Zoso tu Devank sodhunk proytn korit

Continue Reading »

கடவுள் தன்னைத் தேடுபவர்களுக்கு விவிலியத்தில் பல வாக்குறுதிகளை அளித்திருகிறார் ..! நீங்கள் முழு மனதுடன் என்னைத் தேடும்போது , என்னைக் கண்டுபிடிப்பீர்கள். நீங்கள் தொடர்ந்து கடவுளைத் தேடுகையில், நீங்கள் உண்மையில் வாழ கற்றுக்கொள்ளத் தொடங்குவீர்கள் .. கர்த்தரையும் அவருடைய பலத்தையும் தேடுங்கள்;

Continue Reading »

परमेश्वर बाइबल में उन लोगों के लिए बहुत से वादे करता है जो उसे ढूंढते हैं..! तुम मुझे खोजोगे और मुझे पाओगे, जब तुम मुझे पूरे हृदय से खोजोगे तो

Continue Reading »

ದೇವರನ್ನು ಅರಸುವವರಿಗೆ/ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವಿರಿ; ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕರ್ತನನ್ನೂ ಆತನ ಬಲವನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ. ಆತನ

Continue Reading »

Day 7

God makes many promises in the Bible for those who seek Him..! You will seek Me and find Me, when you seek Me with all your heart.. As you persistently

Continue Reading »

കൃപയാൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കാരണം അവൻ കൃപയുള്ളവനാകുന്നു..! കൃപയാൽ ദൈവം തന്റെ ശക്തി, കഴിവ്, അവിടുത്തെ അധികാരം, ഞാൻ അർഹിക്കുന്നില്ലാ എങ്കിലും എനിക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഒരുക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും അവന്റെ കൃപ ഉൾപ്പെടുന്നു .. അവന്റെ കൃപ അനുഭവിപ്പാൻ

Continue Reading »

कृपा वही है जो परमेश्वर करता है क्योंकि वह कृपालु है..! कृपा परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी शक्ति, उसकी क्षमता, आप पर और मेरी ओर से उसके अधिकार

Continue Reading »

ہ !.. فضل خدا کے ہ کیونکہ وہ مہربان اپ طاقت ، اس کے قابلیت ، اس کا اختیارے آپ پر اور مریی طرف ےس ن جو خدا کرتا ُ

Continue Reading »

கடவுள் கருணையுள்ளவர் என்பதால் கருணை செய்கிறார் ..! அருள் என்பது கடவுளின் சக்தி, அவருடைய திறமை, அவருடைய அதிகாரம் மற்றும் என் சார்பாக நாம் தகுதியற்றவர் என்றாலும் பயன்படுத்த தயாராக உள்ளது. கடவுள் நம்மை நோக்கி செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் அவருடைய

Continue Reading »

ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದು ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಪೆಯೆಂದರೆ ನಾವು ಅರ್ಹರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ; ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸುವ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಅಥವಾ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಿರುವ ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಆತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು

Continue Reading »

ದೇವ್ ಕುರ್ಪೆವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ , ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ತಿ ಕುರ್ಪಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ…! ಕುರ್ಪಾ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಅಮಿ ಫಾವೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ; ಮ್ಹುಜೆ ಆನಿ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಚಿ ಸಕತ್ , ಸಮರ್ಥಿ , ಅಧಿಕಾರ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ದೆವಾಚಿ ಖುಷಿ

Continue Reading »

Kurpa mhunnge DEV kitem korta tem kiteak toh kurpevonth.. Kurpa zavun asa Devachi apkhuxi tachi xokti upyog korunk, thaank, tacho odhikar tujem ani mhujem pakxant, tori punn amkam te favo

Continue Reading »

ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ..! ਕਿਰਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ

Continue Reading »

Day 6

Grace is what GOD does because He is gracious..! Grace is God’s willingness to use His power, His ability, His authority on yours and my behalf even though we don’t

Continue Reading »