Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

අද දිනය දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමට තවත් අවස්ථාවකි.. අද දිනය ඔබේ ඇදහිල්ල සහ ඔබේ අනාගතයේ පැවැත්ම පිළිබද දෙවියන් වහන්සේගේ දේව වචනය, ප්‍රකාශ කිරීමට තවත් අවස්ථාවකි.. අද සමඟ ගනුදෙනු කරන්න;

Continue Reading »

అసాధ్యమని అనిపించే పరిస్థితిలో బెదిరింపులకు (భయపడటానికి, భయపడి, భయపడి, భయపడి, నిరుత్సాహపడటానికి) బదులుగా, అది మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తుంది – ఎక్కువగా ప్రార్థించండి, ఎక్కువగా విశ్వసించండి, మరింత విశ్వసించండి, మరింత వేచి ఉండండి, ఎక్కువ ఆశించండి మరియు దేవునిపై ఎక్కువగా ఆధారపడండి..! కానీ

Continue Reading »

അസാധ്യമെന്നു തോന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്താൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം (ഭയപ്പെടുക, ഭയപ്പെടുത്തുക, ഭയപ്പെടുത്തുക, പരിഭ്രാന്തരാകുക, നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക), അത് നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ – കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാനും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാനും കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കാനും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാനും ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാനും..! എന്നാൽ ദൈവത്തിന്

Continue Reading »

En lugar de sentirte intimidado (asustado, aterrorizado, alarmado, desanimado) por una situación aparentemente imposible, deja que te motive a orar más, creer más, confiar más, esperar más, y depender más

Continue Reading »

ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ/ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬೆದರುವ (ಹೆದರಿಕೆ, ಭಯಭೀತ, ಗಾಬರಿ, ನಿರುತ್ಸಾಹ) ಬದಲು; ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಲು, ಹೆಚ್ಚು ಭರವಸೆಯಿಡಲು, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು, ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಲು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ…! ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ

Continue Reading »

Day 10

Today is another opportunity to have faith in God.. Today is another opportunity to speak your faith and your future into existence with the Word.. Deal with today ; Make

Continue Reading »

வெளித்தோற்றத்தில் சாத்தியமில்லாத சூழ்நிலையால் பயமுறுத்தப்படுவதற்குப் பதிலாக (பயந்து, பதற்றமடைந்து, ஊக்கமடையாமல்), அது உங்களைத் தூண்டட்டும் – அதிகமாக ஜெபிக்கவும், அதிகமாக நம்பவும், அதிகமாக விசுவசிக்வும், காத்திருக்கவும், அதிகமாக எதிர்பார்க்கவும், மேலும் கடவுளைச் சார்ந்திருக்கவும்..! ஆனால் கடவுளால் முடியாதது எதுவும் இல்லை என்று

Continue Reading »

පිටතට පෙනෙන පරිදි අපහසු, කළ නොහැකි තත්වයකින් කුලප්පු වීම (බිය, ගැස්සීම, භීතියට පත් වීම, තැති ගැන්ම, අධෛර්යමත් වීම) වෙනුවට, එය ඔබව පෙලඹවීමට ඉඩ හරින්න – වැඩිපුර යාච්ඤා කිරීමට, වැඩිපුර විශ්වාස

Continue Reading »

अशक्य वाटणार्‍या परिस्थितीने घाबरून जाण्याऐवजी ते तुम्हाला प्रवृत्त करू द्या – अधिक प्रार्थना करण्यास, अधिक विश्वास ठेवण्यासाठी, अधिक विश्वास ठेवण्यासाठी, अधिक प्रतीक्षा करा, अधिक अपेक्षा करा आणि अधिकाधिक देवावर अवलंबून

Continue Reading »

Au lieu d’être intimidé (effrayé, terrifié, alarmé, découragé) par une situation apparemment impossible, laissez-la vous motiver – à prier plus, croire plus, faire confiance plus, attendre plus, et dépendre de

Continue Reading »

ਅਸੰਭਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ (ਡਰਾਉਣ, ਡਰੇ ਹੋਏ, ਡਰੇ ਹੋਏ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ, ਨਿਰਾਸ਼) ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਿਓ – ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ,

Continue Reading »

असंभव प्रतीत होने वाली स्थिति से भयभीत (डरा हुआ, आतंकित, भयातुर, शंकित, हतोत्साहित) होने के बजाय, इसे आपको प्रेरित करने दें – अधिक प्रार्थना करने के लिए, अधिक विश्वास करने

Continue Reading »

Dista toslim ashakya poristhithini Bievpachea zagear (biyelem, bestavop, boi dakovop, sonkoxtachi chotrai, mon modop) hem tuka prayrit koruk, chod magnem korpak, chod bhavath dor, visvas chodd dovor, chodd rav, chodd

Continue Reading »

Day 9

Instead of being intimidated (scared, frightened, terrified, alarmed, discouraged) by a seemingly impossible situation, let it motivate you – to pray more, believe more, trust more, wait more, expect more,

Continue Reading »

Tout ce que Dieu fait est pour votre bien et aussi parce qu’Il vous aime. La Bible dit : “Toutes les voies du Seigneur sont aimantes et fidèles” et “En toutes

Continue Reading »

महिलाओं को समाज में उनके असाधारण योगदान, उल्लेखनीय जीत और बेजोड़ निडरता के लिए महिला दिवस मनाया जाना चाहिए। इससे भी अधिक प्रभु की एक महिला – वह अद्वितीय है

Continue Reading »

Las mujeres merecen ser celebradas y valoradas por sus extraordinarias contribuciones a la sociedad, sus notables triunfos y su valentía sin igual. Más aún una mujer de DIOS – es

Continue Reading »

ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಜಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಭಯತೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡಲು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವ ಮಹಿಳೆ – ಆಕೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ನಡೆಯನ್ನು ಈ ಲೋಕವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆಕೆ ದೇವರ

Continue Reading »