Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ/ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸದಿದ್ದರೆ; ನೀವು ಹೇಳುವ ಯಾವುದೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಂಬುವ ಯಾವುದೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ,

Continue Reading »

ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ/ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸದಿದ್ದರೆ; ನೀವು ಹೇಳುವ ಯಾವುದೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಂಬುವ ಯಾವುದೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ,

Continue Reading »

Dev tujea jivitachem mõl ek adaracher tharaita; tujia sombondacher… Tu tor tuje jivit Mogan jiena zalear, tu kitem mhunnta thitlei upkarona, tu kitem dithai tei upkarona ani tu kitem zoddta

Continue Reading »

உங்கள் உறவுகள் அடிப்படையில் கடவுள் உங்கள் வாழ்க்கையை ஒரு மதிப்பீடு செய்கிறார்; நீங்கள் அன்பு நிறைந்த வாழ்க்கை வாழவில்லை என்றால், நீங்கள் சொல்வது ஒன்றும் முக்கியமல்ல, உங்களுக்குத் தெரிந்த எதுவும் முக்கியமல்ல, நீங்கள் நம்புவதும் முக்கியமல்ல, நீங்கள் கொடுப்பதும் முக்கியமல்ல, நிச்சயமாக

Continue Reading »

ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നു..! സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അറിവോ, സംസാരമോ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വസമോ, പ്രവർത്തിയോ, നേട്ടമോ യാതൊന്നും തന്നെ കണക്കാക്കപ്പെടുകയില്ല.. !! നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കഴിയുംപ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയു., പർവതങ്ങൾ നീക്കുവാൻ വേണ്ടത്ര വിശ്വാസവും

Continue Reading »

मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि हर चीज के लिए बहुत देर नहीं हुई है, जिसे ईश्वर ने मेरे दिल

Continue Reading »

Day 3

God evaluates your life on one basis; your relationships..! If you don’t live a life of love, nothing you say will matter, nothing you know will matter, nothing you believe

Continue Reading »

ತುo ಕೋಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೆ ತುo ಕಿತೆಂ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್ ಹಾಚೆ ವಯ್ರ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಜಾತಾ.. ತುಮ್ಕಾo ಸವ್ಕಾಸಾಯೆಚೆಂ ಕರ್ಚಾ ಸೈತಾನಾಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಫಟಿಂಕ್ ಆನಿ ಅಡ್ಚನೆಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಯಾ.. ಅವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಉದ್ದೇಶಾ ಮದೆಂ ಫರಕ್ ಅಸಾ- ಹರ್ಯೆಕ್ ಉಗ್ತೆo ಬಾಗಿಲ್

Continue Reading »

ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ (ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ) ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ..! ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ

Continue Reading »

ض وہ آپ ک ما س آگ ک !..شی طان خدا ک بچوں کو ان ک نوعمر ی ک غلط یوں، شادی ک خراب یوں، ان ک پرورش ک غلط

Continue Reading »

Jezuchem rogoth tuzo ugdas kaddun udoina, punn tem kitem korta mhonllear tuka adleam von borem jivit dita..! Soitanak Devachea bhurgeank portun portun ugdas korpank bore dista, bhurgeaponacheo chukki, kazari jivit

Continue Reading »

യേശുവിന്റെ രക്തം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമശക്തിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല, എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ജീവിതം പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു ..! സാത്താൻ ദൈവമക്കളുടെ കൗമാരത്തിലെ തെറ്റുകൾ, വിവാഹത്തിലെ കുഴപ്പങ്ങൾ, അവരുടെ രക്ഷാകർതൃ തെറ്റുകൾ, അവരുടെ ബിസിനസ്സ് പരാജയങ്ങൾ, അവരുടെ മുൻകാലത്തെ അഭിമാനകരമായ

Continue Reading »

येशु का लहू आपको भूलने की बीमारी (यादाश्त को हानि) नहीं होने देता है, लेकिन यह आपको जो देता है वह आपके अतीत से परे एक नया जीवन है..! शैतान

Continue Reading »

ಜೆಜುಚೆ ರಗತ್ ತುಮ್ಕಾo ವಿಸ್ರೊಪಾಚಿ ಪಿಡಾ ದಿನಾ , ಬಗರ್ ತುಮ್ಕಾ ಆದ್ಲ್ಯಚಾಕಿ ಪೆಲ್ಯಾನ್ ಜಿವಿತ್ ದಿತಾ…! ದೆವಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹದಾಚಾ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಚೂಕ್ , ಕಾಜಾರಾಚಿ ಗೋoದೋಳಾಯ್, ಪೋಷಕ್ ಪನಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ , ವ್ಯವಹಾರಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಲ್ವಣಿ

Continue Reading »

ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ನಿಮಗೆ ಮರೆವನ್ನು(ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟ) ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗತವನ್ನು ಜೀವನವನ್ನೂ(ಹಳೆಯ) ಮೀರಿದ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೈತಾನನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ; ಅವರ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಾದ ತಪ್ಪುಗಳು, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಾದ ಗೊಂದಲಗಳು, ಪೋಷಕರಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆದ ತಪ್ಪುಗಳು,

Continue Reading »

இயேசுவின் இரத்தம் உங்களுக்கு மறதி (ஞாபக மறதி) தருவதில்லை, ஆனால் அது உங்களுக்கு தருவது உங்கள் கடந்த காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கை ..! சாத்தான் ,கடவுளின் குழந்தைகளுக்கு அவர்களின் இளமைப் பருவ தவறுகள், திருமணக் குழப்பங்கள், அவர்களின் பெற்றோரின் தவறுகள், அவர்களின்

Continue Reading »

Day 2

The blood of Jesus does not give you amnesia (loss of memory), but what it does give you is a life beyond your past..! Satan loves to remind God’s children

Continue Reading »

നിങ്ങൾ ആരാണെന്നത് നിങ്ങൾ ലൂടെപ്രവർത്തിയിലൂടെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു .. സാത്താൻ നിങ്ങളെ ‘പ്രലോഭിപ്പിക്കേണ്ടതിനു’ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ നുണകളെയും പരിമിതികളെയും ചെറുക്കുക .. അവസരവും ലക്ഷ്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് – തുറന്ന ഓരോ വാതിലുകളും / വസരങ്ങളും നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വിധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ഒരു

Continue Reading »