Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

దేవుడు మనకు వాగ్దానాన్ని ఇస్తాడు మరియు ఆ వాగ్దానంపై మన విశ్వాసాన్ని పరీక్షిస్తాడు. దేవుని పరీక్షకు మనం ఎలా ప్రతిస్పందిస్తామో, మన జీవితాల కోసం ఆయన కల కోసం మనం సిద్ధంగా ఉన్నాము లేదా లేమని అతనికి చూపుతుంది – కాబట్టి

Continue Reading »

ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ.. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ

Continue Reading »

ईश्वर हमें एक वादा देता है और फिर उस वादे में हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है.. हम परमेश्वर की परीक्षा के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह उसे दिखाएगा

Continue Reading »

கடவுள் நமக்கு ஒரு வாக்குறுதியை அளித்து, அந்த வாக்குறுதியில் நம் நம்பிக்கையை சோதிக்கிறார். கடவுளின் சோதனைக்கு நாம் எவ்வாறு பதிலளிப்போம் என்பது, நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான அவருடைய கனவுக்காக நாம் தயாராக இருக்கிறோம் அல்லது இல்லை என்பதை அவருக்குக் காண்பிக்கும் – எனவே

Continue Reading »

Dieu nous donne une promesse et puis teste notre foi en cette promesse La façon dont nous répondons à l’épreuve de Dieu, lui montrera que nous sommes prêts ou pas

Continue Reading »

देव आपल्याला एक वचन देतो आणि नंतर त्या वचनावरील आपल्या विश्वासाची परीक्षा घेतो. देवाच्या परीक्षेला आपण कसा प्रतिसाद देतो हे त्याला दिसून येईल की आपण आपल्या जीवनासाठी त्याच्या स्वप्नासाठी तयार

Continue Reading »

आपल्यापैकी जे ख्रिस्ताची निवड करतात त्यांना प्रत्येक वळणावर त्याची आज्ञा पाळण्यास भाग पाडले जात नाही, परंतु, देव हे स्पष्ट करतो: सर्वोत्तम जीवन ते आहे जे त्याचा सन्मान करण्यासाठी समर्पित आहे..!

Continue Reading »

Day 26

God gives us a promise & then tests our faith in that promise.. How we respond to God’s test will show Him that either we are ready or not for

Continue Reading »

നാം ക്രിസ്തുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ, ഓരോ തിരിവിലും അവനെ അനുസരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരല്ല, പക്ഷേ, ദൈവം വ്യക്തമാക്കുന്നു: ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം അവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്..! ദൈവം തീർച്ചയായും നമ്മിൽ നിന്ന് ബഹുമാനം ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചുമത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അവന് അത് ആവശ്യമാണ്, കാരണം

Continue Reading »

Ceux d’entre nous qui choisissent Christ ne sont pas obligés de Lui obéir à chaque tournant, MAIS, Dieu le dit clairement : la meilleure vie est celle qui est consacrée à

Continue Reading »

మనలో క్రీస్తును ఎన్నుకునే వారు ప్రతి మలుపులోనూ ఆయనకు విధేయత చూపాలని బలవంతం చేయరు, కానీ దేవుడు స్పష్టం చేస్తాడు: ఉత్తమమైన జీవితం ఆయనను గౌరవించటానికి అంకితం చేయబడింది..! దేవుడు ఖచ్చితంగా మన నుండి గౌరవాన్ని ఖచ్చితంగా డిమాండ్ చేయడు, ఎందుకంటే

Continue Reading »

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ

Continue Reading »

Aquellos de nosotros que elegimos a Cristo no estamos obligados a obedecerle en todo momento, PERO, Dios lo deja claro: la mejor vida es aquella que se dedica a honrarlo..!

Continue Reading »

हम में से जो मसीह को चुनते हैं, उन्हें हर मोड़ पर उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, लेकिन, ईश्वर यह स्पष्ट करते हैं: सबसे अच्छा

Continue Reading »

ہم میں سے جو مسیح کو منتخب کرتے ہیں وہ ہر موڑ پر اس کی اطاعت کرنے پر مجبور نہیں ہوتے، لیکن، خدا واضح کرتا ہے: بہترین زندگی وہ ہے

Continue Reading »

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಪ್ರತಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಲವಂತಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ಒಂದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನವು ಆತನನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಜೀವನವಾಗಿದೆ..! ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು (ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೇರುವುದು) ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು

Continue Reading »

கிறிஸ்துவைத் தேர்ந்தெடுக்கும் நாம் ஒவ்வொரு திருப்பத்திலும் அவருக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை, ஆனால், கடவுள் தெளிவுபடுத்துகிறார்: சிறந்த வாழ்க்கை அவரைக் கௌரவிப்பதற்காக அர்ப்பணிப்பதாகும்..! கடவுள் நிச்சயமாக நம்மிடமிருந்து மரியாதையை துல்லியமாக (கோரிக்கவோ அல்லது திணிக்கவோ) மாட்டார், ஏனென்றால் அவருக்கு அது

Continue Reading »

Day 25

Those of us who choose Christ are not forced to obey Him at every turn, BUT, God makes it clear: the best life is one that is devoted to honouring

Continue Reading »