Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

❤️ അനുഗ്രഹീതവും പ്രതീക്ഷയും നിറഞ്ഞ ഈസ്റ്റർ ❤️ ഈസ്റ്റർ ഒരു ശൂന്യമായ ശവകുടീരം, തുറന്ന ആകാശം, ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ രക്ഷകൻ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു; ഈസ്റ്റർ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനവും നമ്മിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും സന്തോഷവും സമാധാനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു..! യേശുവിനെ

Continue Reading »

❤️ ఆశీర్వాదం మరియు ఆశతో నిండిన ఈస్టర్ ❤️ ఈస్టర్ ఒక ఖాళీ సమాధిని, బహిరంగ స్వర్గాన్ని మరియు లేచిన రక్షకుని వాగ్దానం చేస్తుంది; ఈస్టర్ మనకు క్రీస్తు యొక్క బహుమతిని మరియు మనలో క్రీస్తు యొక్క విశ్వాసం, ప్రేమ, ఆనందం

Continue Reading »

❤️ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ತುಂಬಿದ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ❤️ ಈಸ್ಟರ್ ಖಾಲಿಯಾದ ಸಮಾಧಿ, ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ರಕ್ಷಕನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ; ಈಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ, ಆನಂದ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ

Continue Reading »

❤️ QUE TENGAS UNA PASCUA BENDECIDA Y LLENA DE ESPERANZA ❤️ La Pascua promete una tumba vacía, un cielo abierto y un Salvador resucitado; La Pascua nos promete el regalo

Continue Reading »

❤️ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மற்றும் நம்பிக்கை நிறைந்த ஈஸ்டர் ❤️ ஈஸ்டர் ஒரு வெற்று கல்லறை, திறந்த சொர்க்கம் மற்றும் உயிர்த்தெழுந்த இரட்சகரை உறுதியளிக்கிறது; ஈஸ்டர் நமக்கு கிறிஸ்துவின் பரிசு மற்றும் கிறிஸ்துவின் விசுவாசம், அன்பு, மகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதியை நமக்கு உறுதியளிக்கிறது..!

Continue Reading »

క్రీస్తు సిలువ మనకు విజయం..! క్రీస్తు సిలువ పాపంపై దేవుని తీర్పు యొక్క బయలుపరచబడిన సత్యం. దేవుడు మరియు పాపాత్ముడు విపరీతమైన ఘర్షణతో కలిసిపోయిన ప్రదేశం మరియు జీవితానికి మార్గం తెరవబడిన ప్రదేశం సిలువ. కానీ తాకిడి యొక్క ఖర్చు మరియు

Continue Reading »

La Cruz de Cristo es un triunfo para nosotros..! La Cruz de Cristo es la verdad revelada del juicio de Dios sobre el pecado. La Cruz fue el lugar donde

Continue Reading »

ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശ് നമുക്ക് ഒരു വിജയമാണ്..! പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തിയ സത്യമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശ്. ദൈവവും പാപിയായ മനുഷ്യനും ഒരു വലിയ കൂട്ടിയിടിയിൽ ലയിക്കുകയും ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നിടുകയും ചെയ്ത സ്ഥലമായിരുന്നു കുരിശ്. എന്നാൽ കൂട്ടിയിടിയുടെ എല്ലാ വിലയും വേദനയും

Continue Reading »

Day 17

Easter promises an empty tomb, an open heaven, & a risen Saviour; Easter promises us the gift of Christ to us and the faith, love, joy & peace of Christ

Continue Reading »

கிறிஸ்துவின் சிலுவை நமக்கு ஒரு வெற்றி..! கிறிஸ்துவின் சிலுவை என்பது பாவத்தின் மீதான கடவுளின் தீர்ப்பின் வெளிப்படுத்தப்பட்ட உண்மை. சிலுவை என்பது கடவுளும் பாவமுள்ள மனிதனும் ஒரு மிகப்பெரிய மோதலுடன் இணைந்த இடம் மற்றும் வாழ்க்கைக்கான பாதை திறக்கப்பட்டது. ஆனால் மோதலின்

Continue Reading »

ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ..! ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਲੀਬ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸੱਚ ਹੈ.. ਸਲੀਬ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ

Continue Reading »

ख्रिस्ताचा वधस्तंभ हा आपल्यासाठी एक विजय आहे..! ख्रिस्ताचा वधस्तंभ हे पापावरील देवाच्या न्यायाचे प्रकट सत्य आहे.. क्रॉस ही अशी जागा होती जिथे देव आणि पापी मनुष्य एक जबरदस्त टक्कर देऊन

Continue Reading »

मसीह का क्रूस हमारे लिए विजय है..! मसीह का क्रूस पाप पर परमेश्वर के न्याय का प्रकट किया गया सत्य है। क्रूस वह स्थान था जहां ईश्वर और पापी व्यक्ति

Continue Reading »

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ನಮಗೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವವಾಗಿದೆ..! ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯು ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.. ದೇವರು ಮತ್ತು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಘರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡ(ಒಂದಾದ) ಮತ್ತು ಜೀವಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಅದು ಶಿಲುಬೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಘರ್ಷಣೆಯ ಎಲ್ಲಾ

Continue Reading »

مسیح کی صلیب ہمارے لیے ایک فتح ہے..! مسیح کی صلیب گناہ پر خدا کے فیصلے کی آشکار سچائی ہے۔ صلیب وہ جگہ تھی جہاں خُدا اور گنہگار انسان زبردست

Continue Reading »

La Croix du Christ est un triomphe pour nous! La Croix de Christ est la vérité révélée du jugement de Dieu sur le péché. La Croix était le lieu où

Continue Reading »

Day 16

The Cross of Christ is a triumph for us..! The Cross of Christ is the revealed truth of God’s judgment on sin.. The Cross was the place where God and

Continue Reading »

Day 15

Good Friday is a day of hope; It is a day when we look forward to a brighter tomorrow.. Many things happen to change the course of our lives, but

Continue Reading »