Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

Day 31

When God chooses you, and you have accepted Him in your life He makes the impossible possible..! When GOD chooses you, He prepares favour & provision for your future..! GOD’s

Continue Reading »

സ്നേഹം സ്വയം നൽകുന്നതാണ്, സ്വയം സേവിക്കുന്നതല്ല.. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പ്രധാന വശം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്ന ബന്ധങ്ങളും അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷവുമാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ‘മുൻഗണന’ മനുഷ്യർ ആണെന്ന് മറക്കും..! യേശുവും

Continue Reading »

प्रेम आत्म-दान है, आत्म-सेवा नहीं.. ईसाई धर्म का मुख्य पहलू वह काम नहीं है जो हम करते हैं बल्कि रिश्ते जो हम बनाए रखते हैं और उसके द्वारा निर्मित वातावरण।

Continue Reading »

அன்பு தன்னையே கொடுப்பது, சுயசேவை அல்ல.. கிறிஸ்தவத்தின் முக்கிய அம்சம் நாம் செய்யும் வேலை அல்ல, ஆனால் நாம் பராமரிக்கும் உறவுகள் மற்றும் அது உருவாக்கும் சூழ்நிலை. சில சமயங்களில், நம் சொந்த விஷயங்களில் நாம் அதிக கவனம் செலுத்தி, வாழ்க்கையில்

Continue Reading »

ਮੁਹੱਬਤ ਆਪੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.. ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ

Continue Reading »

ప్రేమ స్వయం సమర్పణ, స్వయం సేవ కాదు.. క్రైస్తవ మతం యొక్క ప్రధాన అంశం మనం చేసే పని కాదు, మనం నిర్వహించే సంబంధాలు మరియు దాని ద్వారా ఏర్పడే వాతావరణం. కొన్నిసార్లు, మనం మన స్వంత విషయాలపై చాలా నిమగ్నమై

Continue Reading »

ಪ್ರೀತಿಯು ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ ಹೊರೆತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾರ್ಥವಲ್ಲ.. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾತಾವರಣವಾಗಿದೆ.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ

Continue Reading »

El amor es entrega a uno mismo, no servicio a uno mismo.. El aspecto principal del cristianismo no es el trabajo que hacemos sino las relaciones que mantenemos y la

Continue Reading »

محبت خود دینے والی ہے، خود خدمت کرنے والی نہیں۔ عیسائیت کا بنیادی پہلو وہ کام نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں بلکہ وہ تعلقات ہیں جو ہم برقرار رکھتے

Continue Reading »

L’amour est un don de soi, il n’est pas égoïste. L’aspect principal du christianisme n’est pas le travail que nous faisons mais les relations que nous maintenons & l’atmosphère produite

Continue Reading »

प्रेम स्वार्थ देणारं आहे, स्वार्थी नाही.. ख्रिश्चन धर्माचा मुख्य पैलू म्हणजे आपण करत असलेले काम नाही तर आपण जपत असलेले नाते आणि त्यातून निर्माण झालेले वातावरण.. कधी-कधी आपण आपल्याच गोष्टीत

Continue Reading »

நீங்கள் பிறந்த சூழ்நிலை உங்கள் மதிப்பை தீர்மானிக்காது; அது கடவுள் சொன்னது மற்றும் உங்களுக்காக முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்டது..! நாம் கிறிஸ்துவோடு ஐக்கியமாகியிருப்பதால் பரலோகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தையும் நமக்கு அருளிய நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கே எல்லாப்

Continue Reading »

La circonstance de votre naissance ne détermine pas votre valeur ; elle est déterminée par ce que DIEU a dit, et prédestiné pour vous..! Toute louange à Dieu, le Père

Continue Reading »

ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਇਹ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ..!

Continue Reading »

നിങ്ങളുടെ ജനന സാഹചര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്; ദൈവം പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾക്കായി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതും അനുസരിച്ചാണ് ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്..! നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് എല്ലാ സ്തുതിയും, അവൻ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വർഗ്ഗീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും

Continue Reading »

మీరు పుట్టిన సందర్భం మీ విలువను నిర్ణయించదు; ఇది దేవుడు చెప్పిన దాని ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది మరియు మీ కోసం ముందుగా నిర్ణయించబడింది..! మనము క్రీస్తుతో ఐక్యమై ఉన్నందున పరలోక రాజ్యాలలో మనకు ప్రతి ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాన్ని అనుగ్రహించిన మన ప్రభువైన

Continue Reading »

آپ کی پیدائش کے حالات آپ کی قدر کا تعین نہیں کرتے۔ یہ اس بات سے طے ہوتا ہے کہ خدا نے کیا کہا ہے، اور آپ کے لیے پہلے

Continue Reading »

आपके जन्म की परिस्थिति आपके मूल्य को निर्धारित नहीं करती है; यह परमेश्वर ने जो कहा है, और तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित है..! हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता

Continue Reading »