Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Daily Word

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੀ ਕਦਰ

Continue Reading »

ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിജയം നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേ വിജയത്തിനായി നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കാണിക്കുന്നു,.. നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുന്നു ..! അതിനാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ക്രിസ്തുവിലുടെ ദൈവം നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ

Continue Reading »

जब आप किसी व्यक्ति की सफलता का जश्न मनाते हैं तो आप भगवान को दिखा रहे होते हैं कि आप अपने लिए तैयार हैं.. आप जिस चीज की सराहना करते

Continue Reading »

మీరు ఒక వ్యక్తి విజయాన్ని జరుపుకున్నప్పుడు, మీరు మీ కోసం సిద్ధంగా ఉన్నారని దేవునికి చూపుతున్నారు .. మీరు దేనిని అభినందిస్తున్నాము, అభినందిస్తుంది ..! కాబట్టి మీరు చేస్తున్నట్లే ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకోండి మరియు ఒకరినొకరు నిర్మించుకోండి .. క్రీస్తులో దేవుడు మిమ్మల్ని

Continue Reading »

جشن جب آپ کیس شخص یک کامیا ہ منات ہ ی تو آپ خدا کو دکھا ر ہوت ہ ی کہ آپ ےک لئ تیار ہ ی۔۔آپ جس چی ی

Continue Reading »

ತುಮಿ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಜೀಕ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ದೆವಾಕ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್.. ತುಮಿ ಕಿತೆo ಪ್ರಶಂಶಾ ಕರ್ತಾತ್ , ತೇ ತುಮ್ಕಾo ಪ್ರಶಂಶಾ ಕರ್ತಾ…! ಅಶೆ ಆಸ್ತಾ , ತುಮಿ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಕೆಲಾo

Continue Reading »

ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತದೆ. ಆದದರಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ. ದೇವರು

Continue Reading »

Jednam tu konacheai joytacho utsav manoita tedna tu DEVAK dakoita tu tujeai kathir toiar asa mhun… Tu jea vostuchim toknai korta, tachich toknai kortat…! Ekameka thaim doiall-movall kallzachim zaiat. Krista

Continue Reading »

ஒரு நபரின் வெற்றியை நீங்கள் கொண்டாடும் போது நீங்கள் கடவுளுக்குக் சோல்லுகிறீர்கள், நீங்கள் உங்களுக்கான வெற்றிக்கு தயாராக இருக்கிறீர்கள். ஆகையால், நீங்கள் செய்வது போலவே ஒருவரை ஒருவர் ஊக்குவித்து, ஒருவரை ஒருவர் வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஒருவருக்கொருவர் அன்பாக இருங்கள், கனிவாக இருங்கள்,

Continue Reading »

Day 17

When you celebrate a person’s success you are showing GOD you are ready for yours.. For what you appreciate, appreciates..! Therefore encourage one another and build one another up, just

Continue Reading »

ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಉತ್ರೊವ್ನೆಚೆ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ನಾ -ಭಾವಾರ್ಥಿ ತುಮ್ಕಾo ಗುಮಾನ್ ದಿoವ್ಣ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್ , ಆನಿ ದೇವ್ ತುಮ್ಚೆ ಜುಜ್ ಬೇಸಾoವಾoನಿ ಬದ್ಲಿತಾನಾ ತುಮಿ ದೆವಾಕ್ ಚಡ್ ಆರಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್ – ಆನಿ ತುಮಿ ಆಶೀರ್ವದಿತ್ ಜಾತಾತ್

Continue Reading »

ഒരു അവിശ്വസനീയമായ പ്രാർഥനയുടെ ഫലം, അവിശ്വാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ദൈവം നിങ്ങളുടെ യുദ്ധങ്ങളെ അനുഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു – നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ദൈവം ആദരിക്കപ്പെടുകയും മഹത്വപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ..! നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ

Continue Reading »

ஒரு திருப்புமுனையான பிரார்த்தனையின் முடிவு, அவிசுவாசிகள் கவனிக்கத் தொடங்கி, கடவுள் உங்கள் போர்களை ஆசீர்வாதமாக மாற்றுவதைப் பார்க்கும்போது நீங்கள் கடவுளை அதிகம் வணங்க விரும்புகிறீர்கள் – நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதினால், கடவுள் கௌரவிக்கப்பட்டு மகிமைப்படுகிறார் ..! நீங்கள் உங்கள் கவலையை வணக்கமாக மாற்றும்போது

Continue Reading »

Ek avchit magnneacho porinam oso zata ki onbhavathi pollovpak survat korta ani tu Devachi vakanni korpak choduch itsha korta kiteak tu polleta ki koso Dev tujim zuza besavani bodolta –

Continue Reading »

ਇੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ

Continue Reading »

ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ; ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು/ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ – ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ

Continue Reading »

ایک کامی رش کہ کافر دیکھنا وع ہ ا یک دعا کا نتیجہ یہ کر دی ت ہ ی اور آپ خدا یک زییادہ عبادت کرنا چاہت ہ ی جیسا

Continue Reading »

एक सफल प्रार्थना का परिणाम यह है कि अविश्वासियों को ध्यान आप की तरफ आकृष्ट हो जाता है और आप परमेश्वर की आराधना करने की इच्छा रखते हैं जब आप

Continue Reading »