Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශයන් දෙවියන් වහන්සේ මාගේ ජීවිතයේ ආශ්චර්යමත් දේවල් කරන බව මම ප්‍රකාශ කරමි. මම නිර්භීතව යාච්ඤා කරන අතර විශාල බලාපොරොත්තුවකින් සහ විශාල විශ්වාසයකින් සිටිමි. දෙවියන් වහන්සේ මාගේ හදවතේ ගැඹුරින් ඇති

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgoth korta, Dev mhojea jivitant vodlim vodlim khunna korta. Hanv kalzivont mangnem korta ani vodle axeta ani vodlo bhavarth dovorta. Hanv bhieunchi na ani uchambol zavchi na

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि ईश्वर मेरे जीवन में अलौकिक चीजें करते हैं। मैं निर्भीकता से

Continue Reading »

நம்பிக்கை அறிவிப்புகள் கடவுள் என் வாழ்க்கையில் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களைச் செய்கிறார் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். நான் தைரியமான பிரார்த்தனைகளை ஜெபிக்கிறேன், பெரியதை எதிர்பார்க்கிறேன், பெரிதாக நம்புகிறேன். என் இதயத்தில் ஆழமாக மறைந்திருக்கும் கனவுகளை கடவுள் நிறைவேற்றுகிறார். சில வாக்குறுதிகள் நடக்கவில்லை

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അമാനുഷികമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ ധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുകയും വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ദൈവം നിറവേറ്റുന്നു. ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയില്ലാ

Continue Reading »

ಭವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ದೇವ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣಿಯೆತ್ ಸಂಯ್ಭಾ ವರ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾಂ . ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಆನಿ ಮಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಶೆತಾಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆತಾo. ಹಾಂವ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್  ಗುಡಾಯೆಂತ್ ಆಸ್ಲಿಂ

Continue Reading »

Day 28

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that God does supernatural things in my life.I pray bold prayers and expect big and believe big. God brings to pass those hidden dreams that are

Continue Reading »

विश्वासाची घोषणा मी घोषित करतो की देवाने माझ्यासाठी योजलेल्या प्रत्येक चांगल्या कामासाठी मी सज्ज आहे. मी विश्वाच्या निर्मात्याने अभिषिक्त आणि सशक्त आहे. प्रत्येक बंधन, प्रत्येक मर्यादा माझ्यापासून तोडली जात आहे.

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಧನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿತಿಯೂ ನನ್ನಿಂದ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ,

Continue Reading »

ಭವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಾ ರಚ್ನಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪದ್ವೆನ್ ಭರ್ಲಾ ಆನಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆಲಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಬಂಧಡ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮೊಡುನ್ ಗೆಲಾಂ. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ദൈവം എനിക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്കും ഞാൻ സജ്ജനാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും എല്ലാ പരിമിതികളും എന്നിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ദൈവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവനാകുന്നു, അതിനാൽ ഞാൻ

Continue Reading »

நம்பிக்கை அறிவிப்புகள் கடவுள் எனக்காகத் திட்டமிடும் ஒவ்வொரு நல்ல வேலைக்கும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். பிரபஞ்சத்தின் படைப்பாளரால் நான் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு அதிகாரம் பெற்றுள்ளேன். ஒவ்வொரு அடிமைத்தனமும், ஒவ்வொரு வரம்பும் என்னிடமிருந்து துண்டிக்கப்படுகின்றன. நான் கடவுளிடமிருந்து பிறந்தேன்,

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgota ki hanv sogllea borea kama kathir toiar asa jem Devan mhojem passot yevjila. Mhaka sonvsarachea rochnaran makla ani xokten borlha. Soglleo sankleo, soglleo moriada, modun pois

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं हर उस अच्छे काम के लिए तैयार हूं जिसे ईश्वर

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું ઘોષણા કરું છું કે, પ્રભુએ મારા માટે આયોજન કરેલ દરેક સારા કામ માટે હું સજ્જ છું. હું બ્રહ્માંડના નિર્માતા દ્વારા અભિષિક્ત અને સશક્ત છું. દરેક બંધન, દરેક

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ہر اچھے کام کے لیے تیار ہوں جو خدا نے میرے لیے منصوبہ بنایا ہے۔ میں کائنات کے خالق کی طرف

Continue Reading »

ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශයන් දෙවියන් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් සැලසුම් කර ඇති සෑම යහපත් ක්‍රියාවක් සඳහාම මම සූදානම් බව මම ප්‍රකාශ කරමි. විශ්වයේ මැවුම්කරු විසින් මා අභිෂේක කර බලය ලබා දී ඇත. සෑම

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ

Continue Reading »