Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം എഫെസ്യർ 3:20 ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ദൈവം വളരെയധികം എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞാൻ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദ്യം അവനെ അന്വേഷിക്കുകയും അവന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ

Continue Reading »

विश्वास घोषणा मी माझ्या आयुष्यावर इफिस 3:20 जाहीर करतो. देव मी विचारतो किंवा विचार करतो त्यापेक्षा जास्त, विपुल प्रमाणात करतो. मी देवाचा सन्मान करतो आणि प्रथम त्याला शोधतो आणि त्याचे

Continue Reading »

विश्वास घोषणा मी माझ्या आयुष्यावर इफिस 3:20 जाहीर करतो. देव मी विचारतो किंवा विचार करतो त्यापेक्षा जास्त, विपुल प्रमाणात करतो. मी देवाचा सन्मान करतो आणि प्रथम त्याला शोधतो आणि त्याचे

Continue Reading »

विश्वास घोषणा मी माझ्या आयुष्यावर इफिस 3:20 जाहीर करतो. देव मी विचारतो किंवा विचार करतो त्यापेक्षा जास्त, विपुल प्रमाणात करतो. मी देवाचा सन्मान करतो आणि प्रथम त्याला शोधतो आणि त्याचे

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું મારા જીવન પર એફેસસ 3:20ને જાહેર કરું છું. હું જે પણ કહું કે વિચારું તેનાથી પણ ઉપર પ્રભુ પુષ્કળ પ્રમાણમાં કાર્ય કરે છે. હું સૌથી પ્રથમ પ્રભુને

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:20 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਦਰ

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgotta Efezkarank 3:20 mhojea jivitacher. Aplê podven amchê bhitôr. Zo Aplem kam’ korit asa, amchean magunk-prarthunk zata, vô ami kolpunk xoktanv, tachê poros ogllem korunk Zaka podvi

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நான் என் வாழ்க்கையில் எபேசியர் 3:20 ஐ அறிவிக்கிறேன். நான் கேட்கும் அல்லது நினைக்கும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கடவுள் மிக அதிகமாக செய்கிறார். நான் கடவுளை மதிக்கிறேன், முதலில் அவரைத் தேடுகிறேன், அவருடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் என்னிடம் சேர்க்கப்படுகின்றன.

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను నా జీవితం గురించి ఎఫెసీయులు 3:20 ని ప్రకటిస్తున్నాను . నేను అడిగెదానికంటే లేదా ఆలోచించే అన్నింటికంటే దేవుడు చాలా ఎక్కువగా చేస్తాడు.నేను దేవుడిని గౌరవిస్తాను మరియు మొదట ఆయనను వెదుకుతాను మరియు అతని ఆశీర్వాదాలన్నీ నాకు

Continue Reading »

Day 11

FAITH DECLARATIONS I DECLARE Ephesians 3:20 over my life. God does exceedingly, abundantly above all that I ask or think. I honor God and seek Him first and all His

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நான் அவர் மீது நம்பிக்கை வைப்பதால் கடவுள் என் வாழ்க்கைக்கான தனது திட்டத்தை துரிதப்படுத்துகிறார் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். நான் நினைத்ததை விட வேகமாக என் கனவுகளை நிறைவேற்றுகிறேன். தடைகளை கடக்க, கடனில் இருந்து விடுபட அல்லது சரியான

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಅವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಸಾಲದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PORGOT KORTA KI jednam hanv mhozo visvas Devacher dovorta tednam Devachi yevzon mhojea jivitant ghodon yeta. Chithinastana mhojim sompnam ithle bhegin bhegin ghodun ietat. Atha mhaka sonkoxttank

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हुं कि ईश्वर मेरे जीवन के लिए अपनी योजना को तेज करता है

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను ఊహించని ఆశీర్వాదాలు అనేకచోట్ల (ఇక్కడ) ,ఇప్పుడు నా మార్గంలో ఉన్నాయని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. నేను తగినంతగా తయారు చేయడం నుండి తగినంత కంటే ఎక్కువగా ఉండటం వరకు ముందుకు సాగుతాను. దేవుడు నా కోసం మానవాతీతమైన (అతీంద్రియ

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను దేవునిపై నమ్మకం ఉంచినందున దేవుడు నా జీవితం కోసం తన ప్రణాళికను వేగవంతం చేస్తాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. నేను అనుకున్నదానికంటే వేగంగా నా కలలను సాకారం చేసుకుంటాను. అడ్డంకులను అధిగమించడానికి, అప్పుల నుండి బయటపడడానికి లేదా సరైన

Continue Reading »

Day 10

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that God accelerates His plan for my life as I put my trust in Him. I accomplish my dreams faster than I thought possible. It does

Continue Reading »