Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ ശാന്തനും സമാധാനപൂർണ്ണനും ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്റെ സഹജീവികളെയോ സാഹചര്യങ്ങളെയോ വേദനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. ശാന്തതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ദൈവം എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങൾക്കും മീതെ ഉയരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം

Continue Reading »

DECLARACIONES DE FE YO DECLARO que estoy tranquilo y pacífico. No dejo que la gente o las circunstancias me molesten. Me levanto por encima de toda dificultad, sabiendo que Dios

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PORGOT KORTA KI hanv thond ani xantin asa. Hanv monxank vo poristitik mhaka uchanbol korunk dina. Hanv sogllea koxtantlo bhair sorta, zana zavun ki Devan mhaka xant

Continue Reading »

ಭವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ಶಾಂತ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಣ್ ಕರ್ತಾಂ . ಲೊಕಾಕ್ ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಂತುಷ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡಿನಾ. ಹಾಂವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಷ್ಟಾ ಥಾಂವ್ನ್ ವೃದ್ಧಿ ಜಾತಾಂ , ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾಂತ್ ರಾವುಂಕ್

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను నెమ్మదిగా మరియు ప్రశాంతంగా ఉన్నానని ప్రకటిస్తున్నాను. ప్రజలు లేదా పరిస్థితులు నన్ను కలవరపెట్టనివ్వను. ప్రశాంతంగా ఉండే శక్తిని దేవుడు నాకు ఇచ్చాడని తెలుసుకుని, ప్రతి కష్టాన్ని అధిగమించాను. నేను నా జీవితాన్ని సంతోషంగా గడపాలని ఎంచుకుంటాను, నేను

Continue Reading »

विश्वासाची घोषणा मी जाहीर करतो की मी शांत आणि शांत आहे. मी लोक किंवा परिस्थिती मला अस्वस्थ करू देत नाही. देवाने मला शांत राहण्याची शक्ती दिली आहे हे जाणून मी

Continue Reading »

Day 20

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that I am calm and peaceful. I do not let people or circumstances upset me. I rise above every difficulty, knowing that God has given me

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे जीवन पर सुख का अभिषेक है। ईश्वर सदा मेरे सामने

Continue Reading »

DÉCLARATIONS DE FOI JE DÉCLARE qu’il y a une libération d’onction sur ma vie. Dieu est toujours devant moi ; Il a rendu les endroits tordus droits. Son joug est

Continue Reading »

DECLARACIONES DE FE YO DECLARO que hay una unción de facilidad en mi vida. Dios está siempre delante de mí, Él ha hecho lugares torcidos rectos. Su yugo es fácil

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനായാസമായ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇടുങ്ങിയ വഴികളെ നേരെയാക്കി, ദൈവം എപ്പോഴും എന്നോടു കൂടെ ഉണ്ട്. അവന്റെ നുകം എളുപ്പവും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാകുന്നു. ഞാൻ ഭാരപ്പെടുകയില്ല. എനിക്കു പ്രതികൂലമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതു ഒന്നും ഭാരമായി എനിക്കു

Continue Reading »

ಭವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮಾಖ್ಣೆಚೆಂ ಸುಖ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷಣ್ ಕರ್ತಾಂ . ದೇವ್ ಸದಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ವಾಂಕ್ಡ್ಯೊ ವಾಟೊ ನೀಟ್ ಕರ್ತಾ. ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮ್ಹಜೆಂ  ಜೂಂ ವ್ಹಾವೊಂಕ್ ಸುಲಭ್ ; ಮ್ಹಜೆಂ  ವೊಜೆಂ

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میری زندگی میں آسانی کا مسح ہے۔ خدا ہمیشہ میرے سامنے ہے، اس نے ٹیڑھی جگہیں سیدھی کی ہیں۔ اس کا جوا

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸರಾಗದ ಅಭಿಷೇಕವಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ವಕ್ರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸೂತ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೊಗ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊರೆ ಸುಗಮ. ನಾನು ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದುವೊ

Continue Reading »

विश्वासाची घोषणा मी घोषित करतो की माझ्या जीवनावर सहजतेचा अभिषेक आहे. देव सदैव माझ्यासमोर आहे, त्याने वाकड्या जागा सरळ केल्या आहेत. त्याचे जू सोपे आहे आणि त्याचे ओझे हलके आहे.

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నా జీవితంలో తేలికైన అభిషేకం ఉందని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. దేవుడు ఎప్పుడూ నా ముందు ఉన్నాడు, అతను వంకర ప్రదేశాలను నిటారుగా చేసాడు. ఆయన కాడి తేలికైనది మరియు అతని భారము తేలికైనది. నేను కష్టపడను. ఒకప్పుడు కష్టంగా

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PROGOTA KI mhojea jivitancher sovoskaichi makni asa. Dev sodanch mhojea samkara asa, tanem vankdio vatto ubio keleat. * Tachem vojhem sopem ani tachem bhar lohu.* Hanv trasantlean

Continue Reading »

நம்பிக்கை அறிவிப்புகள் என் வாழ்க்கையில் எளிதான அபிஷேகம் இருப்பதாக நான் அறிவிக்கிறேன். கடவுள் எப்போதும் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறார், அவர் வளைந்த இடங்களை நேராக்கினார். அவருடைய நுகம் இலகுவானது, அவருடைய சுமை இலகுவானது. நான் போராடுவதில்லை. முன்பு கடினமாக இருந்தது இப்போது

Continue Reading »