Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශයන් මම උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබන විට දෙවියන් වහන්සේ මාගේ ජීවිතය සඳහා උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම වේගවත් කරන බව මම ප්‍රකාශ කරමි. මම හිතුවාට වඩා වේගයෙන් මාගේ සිහින සැබෑ කර ගනිමි.

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PORGOT KORTA KI jednam hanv mhozo visvas Devacher dovorta tednam Devachi yevzon mhojea jivitant ghodon yeta. Chithinastana mhojim sompnam ithle bhegin bhegin ghodun ietat. Atha mhaka sonkoxttank

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ പദ്ധതി ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഞാൻ ചിന്തിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിനോ കടത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുന്നതിനോ ശരിയായ വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനോ യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ

Continue Reading »

DÉCLARATIONS DE FOI JE DÉCLARE que Dieu accélère Son plan pour ma vie alors que je mets ma confiance en Lui. J’accomplis mes rêves plus vite que je ne le

Continue Reading »

DECLARACIONES DE FE Yo DECLARO bendiciones inesperadas aquí y ahora, en mi camino. Yo paso de apenas llegar a tener lo mínimo a tener más que suficiente. Dios me ha

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે, અહીં હવે, મારી પાસે અણધાર્યા આશીર્વાદો છે. હું તેને થોડાથી માંડીને ઘણા વધારે પૂરતા પ્રમાણમાં બનાવવા માટે આગળ વધું છું. પ્રભુએ મારા માટે

Continue Reading »

Day 10

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that God accelerates His plan for my life as I put my trust in Him. I accomplish my dreams faster than I thought possible. It does

Continue Reading »

विश्वासाची घोषणा मी जाहीर करतो अनपेक्षित आशीर्वाद येथे आणि आता माझ्या मार्गाने आहेत. मी जेमतेम बनवण्यापासून ते पुरेसे जास्त असण्यापर्यंत पुढे जातो. देवाने माझ्यासाठी अलौकिक दरवाजे उघडले आहेत. तो माझ्याबद्दल

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے راستے میں غیر متوقع برکات یہاں اور اب ہیں۔ میں اسے بمشکل بنانے سے کافی سے زیادہ کی طرف بڑھتا ہوں۔

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೇವಲ ಇರುವುದರಿಂದ; ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Continue Reading »

ಭವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಮ್ಹಜೆ ವಾಟೆರ್ ಅತಾಂ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್ ಬೆಸಾವಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷಣ್ ಕರ್ತಾಂ . ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಕಾರ್ ಚಲ್ತಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಘರ್ಜೆಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆಸಾ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಅದ್ಭುತ್ ದಾರ್ವಟೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತೊ ಮ್ಹಜೆ

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हुं अप्रत्याशित आशीर्वाद यहाँ और अब, मेरे रास्ते में हैं। मैं केवल इसे

Continue Reading »

ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශයන් මම ප්‍රකාශ කරන්නේ අනපේක්ෂිත ආශිර්වාදයන් මෙහි සහ දැන්, මාගේ මාර්ගයෙහි ඇති බවයි. මම යන්තම් ජීවත් වීමේ සිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වඩා තිබීම දක්වා ඉදිරියට යමි. දෙවියන් වහන්සේ මට ආශ්චර්යවත්

Continue Reading »

DÉCLARATIONS DE FOI Je DÉCLARE que des bénédictions inattendues sont ici et maintenant, sur mon chemin. Je vais de l’avant, j’y arrive à peine et j’ai plus qu’assez. Dieu m’a

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਅਸੀਸਾਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹਾਂ।ਰੱਬ

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు ఊహించని ఆశీర్వాదాలు ఇక్కడ మరియు ఇప్పుడు నా మార్గంలో ఉన్నాయని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. నేను దానిని తయారు చేయడం నుండి తగినంత కంటే ఎక్కువ కలిగి ఉండటానికి ముందుకు సాగాను. దేవుడు నా కోసం అతీంద్రియ తలుపులు తెరిచాడు.

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PORGOT KORTA KI Devachim subham and ispabhair besanvam hangasor ani mhoje vatter assat. Ani hanv mhojem unneponnant nhoi punn, mhojem paul bhorlolea jivitant martam. Karon Devan ochoriaianchim

Continue Reading »