Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

ദൈവത്തിന്റെ ടൈംടേബിൾ അപൂർവ്വമായി നിങ്ങളുടേതിന് സമാനമാണ്; നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും തിരക്കിലാകുന്നു – പക്ഷേ ദൈവം അങ്ങനെയല്ല .. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പുരോഗതി മന്ദഗതിയിലാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അത് നിരാശാജനകമാണ്, പക്ഷേ, ഓർക്കുക, ദൈവം എപ്പോഴും കൃത്യസമയത്താണ് ..! നിത്യതയിലെ

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं जीवित हूं, मैं फलता-फूलता हूं, मेरे रास्ते में आने वाली

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நான் வாழ்கிறேன், நான் செழித்து வளர்கிறேன், எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நான் செழித்து வளர்கிறேன். ஒவ்வொரு பின்னடைவிலிருந்தும் மீண்டு வருவதற்கான ஒரு அமைப்பு என்பதை நான் அறிவேன். *நான் தேக்கமடைவதோ அல்லது என் கனவுகளை கைவிடுவதோ, நான் இருக்கும்

Continue Reading »

Day 25

FAITH DECLARATIONS I DECLARE I survive, I thrive, I prosper despite every difficulty that may come my way. I know every setback is a setup for a comeback. I do

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಮ್ಹುಜ್ಯ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಕ್ ಫಕತ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಉತ್ರಾo ಉಲೈತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ.ಹಾಂವ್ ಮ್ಹುಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವರ್ನುಕ್ ಉತ್ರಾo ವಾಪಾರಿನಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮ್ಹುಜಿ ಉತ್ರಾo ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಅದಾರಾಕ್, ವಿರಾಮಾಕ್ ,

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நான் என் மீதும், என் குடும்பத்தின் மீதும், என் எதிர்காலத்தின் மீதும் நம்பிக்கை மற்றும் வெற்றியின் நேர்மறையான வார்த்தைகளை மட்டுமே பேசுகிறேன். என் நிலைமையை விவரிக்க நான் என் வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதில்லை, மாறாக என் நிலைமையை மாற்ற என்

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं केवल अपने, अपने परिवार और अपने भविष्य पर विश्वास और

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgot korta ki hanv fokot bhavarthachi ani zoitivont haikari urtram mhojea jivita voir, mhoje famili voir ani mhojea fudhara voir uloita. Hanv mhoji uthram mhojem poristiti ucharunk

Continue Reading »

Day 24

FAITH DECLARATIONS I DECLARE I speak only positive words of faith and victory over myself, my family, and my future. I do not use my words to describe my situation,

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ ഒരു സംഘടന നിർമ്മാതാവാകുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അവയിലെ നിന്നും ഏറ്റവും മികച്ചത് പുറത്തെടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനും അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഞാൻ തേടുന്നു. ഞാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു, അവയെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു,

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಬಾದ್ಪಿ ಮ್ಹುಣ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ್ ದಿoವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸೊದ್ತಾ ಆನಿ ಜೆo ಕಿತೆo ತಾoಚೆ ಥೈ ಬೊರೆo ಆಸಾ ತೇ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾoಕಾo ತಾoಚೆ ಸೊಪಾಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ.

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ಜನರನ್ನು ಕಟ್ಟುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಹೊರ ತರುವ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಜಯದ

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgota ki hanv lokak voir kadpi. Hanv dusreak dhir divpak boro vell polleun ravta tanchem borem gunn bair kadpak ani tankam adar korpak tanchim sopna folladik korpak

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं लोगों का निर्माण करता हूं। मैं दूसरों को उनके जीवन

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நான் ஒரு மக்களைக் கட்டுபவன் என்று அறிவிக்கிறேன். மற்றவர்களை அவர்களில் சிறந்ததை வெளிக்கொணர ஊக்குவிப்பதற்கும் அவர்களின் கனவுகளை நிறைவேற்ற உதவுவதற்கும் நான் வாய்ப்புகளைத் தேடுகிறேன். நான் நம்பிக்கை மற்றும் வெற்றியின் வார்த்தைகளைப் பேசுகிறேன், அவற்றை உறுதிப்படுத்துகிறேன், ஒப்புதல் அளிக்கிறேன்,

Continue Reading »

Day 23

FAITH DECLARATIONS I DECLARE I am a people builder. I look for opportunities to encourage others to bring out the best in them and to help them accomplish their dreams.

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நான் வெற்றிகரமாக வாழ்கிறேன் என்று அறிவிக்கிறேன். நான் கடவுளின் சாயலில் படைக்கப்பட்டுள்ளேன். ஒரு வெற்றியாளரின் மரபனு என்னிடம் உள்ளது. நான் ஆதரவின் கிரீடத்தை அணிந்திருக்கிறேன். பரிசுத்த இரத்தம் என் நரம்புகள் வழியாக பாய்கிறது. *நான் தலை, ஒருபோதும் வாலாவதில்லை

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವಿಜಯಶಾಲಿಯ ಡಿಎನ್ಎ(DNA) ಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಹಾಯದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜವಂಶದ ರಕ್ತ ನನ್ನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಶಿರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಎಂದಿಗೂ

Continue Reading »