Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

എന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു. അതിനാൽ വ്യക്തികൾക്കോ, നിരാശകൾക്കോ, യാതൊരുവിധ പ്രതികൂലങ്ങൾക്കോ അവയെ തടയുവാൻ സാധിക്കയില്ല. അവന്റെ എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും എനിക്ക് പരിഹാരമുണ്ട്. അതിനായി ശരിയായ ആളുകളും ശരിയായ ഇടവേളകളും എന്റെ പാതയിൽ എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ

Continue Reading »

ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ದೇವರ ಕನಸು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ(ನನಸಾಗಿದೆ) ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜನರಿಂದ, ನಿರಾಶೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಲಿಖಿತವಾದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತಿರುವುಗಳು

Continue Reading »

Hanv porgotta Devachem soponn mhojea jivitat sarkem zalam. Hem konui monis, niraxiponnan, vo kosllich poristiti allear passun bondh zavchem na. Mhojem lagin sogllea proxnachem samadan asa, Tachea boroilelia uttracher. *sarkim

Continue Reading »

मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं —मैं अपने जीवन के लिए प्रत्याशित सपने को पारित करने के लिए आया हूँ। यह

Continue Reading »

ಮ್ಹುಜಾ ಜಿಣಿಯೆoತ್ ದೆವಾಚೆ ಸಪಣ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ತೇ ಲೋಕಾ ಥಾವ್ನ್ , ನಿರಾಶೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಡಾoವ್ನ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹುಜೆ ಲಾಗಿo ಪರಿಹಾರ್ ಆಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾoನ್ತ್ ತೇ ಬರಯ್ಲ. ಜೊಕ್ತೋ

Continue Reading »

என் வாழ்க்கையில் கடவுளின் கனவு நிறைவேறியது. இது மக்கள், ஏமாற்றங்கள் அல்லது துன்பங்களால் தடுக்கப்படாது. அவருடைய எழுதப்பட்ட வார்த்தையில் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் என்னிடம் தீர்வுகள் உள்ளன. * சரியான நபர்கள் மற்றும் சரியான இடைவெளிகள் என் வழியில் உள்ளன.* நான் என்

Continue Reading »

Day 8

I DECLARE God’s dream for my life has come to pass. It does not get stopped by people, disappointments, or adversities. I have solutions to every problem, in His Written

Continue Reading »

എന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ വളരെ വലുതാണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അവൻ എന്റെ ചുവടുകളെ നയിക്കുന്നു. എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിലാകുവാൻ സാധിക്കുക ഇല്ല എങ്കിലും, എന്റെ സാഹചര്യം ദൈവത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവൻെറ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പൂർണ്ണമായും

Continue Reading »

ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ನಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ದೇವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇವರು ನನ್ನ

Continue Reading »

ದೆವಾಕ್ ಮ್ಹುಜೆ ಥೈ ವರ್ತೆo ಯೋಜನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಟ್ ವರ್ತ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೇ ಕಶೆo ಮ್ಹುಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ , ಮ್ಹುಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೆವಾಕ್ ನವಾಲ್ ನ್ಹoಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.

Continue Reading »

Hanv porgot korta ki Deva lagim mhojea jivitak vodlim ievzonn asa. To mhojim pavla nitt choloita. Zaitem pavtim mhaka somzona he koxem zata tem, hanv zana mhoji poristiti Devak ozapachim

Continue Reading »

मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे जीवन के लिए ईश्वर की योजनाएँ महान हैं।वह मेरे कदमों को निर्देशित करता

Continue Reading »

என் வாழ்க்கைக்கான கடவுளின் திட்டங்கள் மிகச் சிறந்தவை என்று நான் அறிவிக்கிறேன். அவர் என் படிகளை இயக்குகிறார். எப்படி என்று எனக்கு எப்போதும் புரியவில்லை என்றாலும், என் நிலைமை கடவுளுக்கு ஆச்சரியம் இல்லை என்பது எனக்குத் தெரியும். * அவர் எனக்கு

Continue Reading »

Day 7

I DECLARE that God’s plans for my life are great. He directs my steps. Even though I may not always understand how, I know my situation is not a surprise

Continue Reading »

Hanv porgotta daiz bavartachem mhojea jivitacher. Hanv porgotta ki Hanv samballun dovorta bessava fudarachea pinddkeche pinddkek. * mhojem jivit vinchun kaddla vodhponan ani nitoll ontoskonnan. Kiteak hanv ekdom sarkinch chinttun

Continue Reading »

मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे जीवन के लिए ईश्वर की योजनाएँ महान हैं।वह मेरे कदमों को निर्देशित करता

Continue Reading »

நான் என் வாழ்வின் மீதான நம்பிக்கையின் பாரம்பரியத்தை அறிவிக்கிறேன். எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நான் ஆசீர்வாதங்களை சேமித்து வைக்கிறேன் என்று அறிவிக்கிறேன். * என் வாழ்க்கை சிறப்பையும் நேர்மையையும் குறிக்கிறது.* நான் சரியான தேர்வுகள் மற்றும் நம்பிக்கையின் படிகளை எடுத்துக்கொள்வதால், மற்றவர்கள் என்னைப்

Continue Reading »

एक ख्रीस्तीय के रूप में आपके पास अच्छे दिन और बुरे दिन होंगे, लेकिन आपके पास कभी भी प्रभु के बिना एक दिन नहीं होगा..! परमेश्वर के वचन से प्रेरित

Continue Reading »