Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം തോൽവിയുടെ ചിന്തകളല്ല, നല്ല ചിന്തകൾ നിറഞ്ഞ നല്ല മനസ്സാണ് എനിക്കുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ എനിക്ക് നന്നായി കഴിയും. ഞാൻ അഭിഷിക്തനാണ്. ഞാൻ സജ്ജനാണ്. ഞാൻ ശാക്തീപ്രാപിക്കുന്നു. എന്റെ ചിന്തകളെ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവവചനം നയിക്കുന്നു. എന്റെ മനസ്സ്

Continue Reading »

DECLARACIONES DE FE YO DECLARO que tengo una mente solida llena de buenos pensamientos, sin pensamientos de derrota. Por Fe, soy muy capaz. Soy ungido. Estoy equipado. Yo estoy fortalecido.

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।

Continue Reading »

நம்பிக்கை அறிவிப்புகள் தோல்வி பற்றிய எண்ணங்கள் அல்ல, நல்ல எண்ணங்களால் நிரம்பிய உறுதியான மனம் என்னிடம் உள்ளது என்று உறுதியளிக்கிறேன். விசுவாசத்தால், நான் நன்றாக இருக்கிறேன். நான் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவன். நான் தயாராக இருக்கிறேன். நான் அதிகாரம் பெற்றவன். என் எண்ணங்கள்

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೊರೆತು ಸೋಲಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ ,ನಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ , ನಾನು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ , ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا دماغ اچھے خیالات سے بھرا ہوا ہے، شکست کے خیالات سے نہیں۔ ایمان سے، میں اچھی طرح سے قابل ہوں. میں

Continue Reading »

DÉCLARATIONS DE FOI JE DÉCLARE que j’ai un esprit sain rempli de bonnes pensées, pas de pensées de défaite. Par la foi, je suis bien capable. Je suis oint. Je

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मै घोषणा करता हूं कि मेरे पास अच्छे विचारों से भरा हुआ दिमाग है, पराजय के

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv PORGOT korta ki borea chitnanim bhorlele xantichem mon mhaka asa, mhaka nirfolachi chitnam ienant. Bhavarthan, hanv hushar asa. Hanv maklolo. Hanv boro sojla. Hanv samarth asa. Mhoji

Continue Reading »

ಭವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಶಾಂತ್ ಮನ್ ಆನಿ ಬರಿಂ ಚಿತ್ನಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾಂ, ಸಲ್ವಣೆಚಿಂ ಚಿತ್ನಾo ನ್ಹಂಯ್. ಭವಾರ್ಥಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ . ಹಾಂವ್ ಮಾಖ್ಲೊಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್. ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ . ಮ್ಹಜಾ

Continue Reading »

ಭವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಿ ಜಿಯೆತಾಂ  ಮ್ಹಣ್  ಘೋಷಣ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜಾ ಬೊಂವ್ತಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ವಯ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಭಾವುಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಹಾಂವ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಟೈತಾಂ , ಮೊಡ್ಲೆಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾಂ. ಆನಿ ನಿರುತ್ಸಾಹಿತಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿತಾಂ.

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgott korta ki hanv ek pekovnar* hanv nazuk asa mhojem sorbovtoni konak adar zai tanka. Hanv kala-podleliank voir kadta, tutlolianchi borpai korta, ani vatt chukloliank dhir dita,

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ രോഗികളായവർക്കു ഒരു സൗഖ്യദായകനായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞാൻ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തികച്ചും ബോധവാനാണ്. ഞാൻ വീണുപോയവരെ ഉയർത്തുകയും, തകർന്നുപ്പോയവരെ പുനസ്ഥാപിക്കുകയും നിരുത്സാഹപ്പെട്ടവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അനുകമ്പയും ദയയും നിറഞ്ഞവനാകുന്നു. ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ

Continue Reading »

நம்பிக்கை அறிவிப்புகள் நான் ஒரு குணப்படுத்துபவராக வாழ்கிறேன் என்று உறுதியளிக்கிறேன், என்னைச் சுற்றியுள்ளவர்களின் தேவைகளுக்கு நான் உணர்திறன் உடையவன். நான் வீழ்ந்தவர்களை உயர்த்துகிறேன், உடைந்ததை மீட்டெடுக்கிறேன், ஊக்கம் இழந்தவர்களை ஊக்கப்படுத்துகிறேன், நான் இரக்கம் நிறைந்தவன். நான் ஒரு அதிசயத்தை மட்டும் தேட

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक चंगा करने वाले के रूप में रहता हूं मैं

Continue Reading »

DÉCLARATIONS DE FOI JE DÉCLARE que je vis comme un guérisseur. Je suis sensible aux besoins de ceux qui m’entourent. Je relève ceux qui sont tombés, je restaure ceux qui

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ایک شفا دینے والے کے طور پر رہتا ہوں میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ضروریات کے لیے حساس ہوں۔

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥ ಪಡಿಸುವವನಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಗಿದ್ಥೇನೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋದವರನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ,ಮುರಿದು ಹೋದವರನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅಂತಃಕರುಣೆ ಮತ್ತು ದಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು

Continue Reading »