Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

வக்கிரமான இடங்களை நேராக உருவாக்குவதற்கு கடவுள் எனக்கு முன்னால் செல்கிறார் என்பதை நான் அறிவிக்கிறேன். அவர் ஏற்கனவே சரியான நபர்களையும், சரியான வாய்ப்புகளையும், எனக்கு தீர்வுகளையும் வரிசைப்படுத்தியுள்ளார். * எந்தவொரு நபரும், நோயும் , ஏமாற்றமும் , அவருடைய திட்டத்தை நிறுத்த

Continue Reading »

मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि ईश्वर मेरे सामने टेढ़े-मेढ़े स्थानों को सीधा करते हैं। उन्होंने पहले से ही सही

Continue Reading »

Day 30

I DECLARE God goes before me making crooked places straight. He has already lined up the right people, the right opportunities and solutions for me. No person, no sickness, no

Continue Reading »

29ನೇ ದಿನ

ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಈಗ

Continue Reading »

நாள் 29

எனது நன்மைக்காக கடவுள் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாகச் செய்கிறார் என்பதை நான் அறிவிக்கிறேன். அவர் என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு மாபெரும் திட்டம் வைத்திருக்கிறார். எனக்கு இப்போது அது புரியாத விஷயங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் நான் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை. எல்லா பகுதிகளுக்கும் இன்னும்

Continue Reading »

29 जुलाई 2021

मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूँ कि ईश्वर सब कुछ एक साथ मेरे भले के लिए काम कर रहे हैं।उसके पास

Continue Reading »

Day 29

I DECLARE God is working all things together for my good. He has a master plan for my life. There may be things I don’t understand right now but I

Continue Reading »

கடவுள் என் வாழ்க்கையில் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களைச் செய்கிறார் என்பதை நான் அறிவிக்கிறேன். * நான் தைரியமான ஜெபங்களை ஜெபிக்கிறேன், பெரியதை எதிர்பார்க்கிறேன், பெரியதாக நம்புகிறேன். * என் இதயத்தில் ஆழமாக மறைந்திருக்கும் அந்த கனவுகளை கடவுள் நிறைவேற்றுவார். சில வாக்குறுதிகள்

Continue Reading »

ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಲವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದವುಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಆ ರಹಸ್ಯವಾದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಂತೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಂದು

Continue Reading »

मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि ईश्वर मेरे जीवन में अलौकिक चीजें करते हैं। मैं साहसिक प्रार्थना करता हूं और

Continue Reading »

Day 28

I DECLARE that God does supernatural things in my life. I pray bold prayers and expect big and believe big. God brings to pass those hidden dreams that are deep

Continue Reading »

கடவுள் எனக்காக திட்டமிட்ட ஒவ்வொரு நல்ல வேலைக்கும் நான் தயாராக இருக்கிறேன். * பிரபஞ்சத்தின் படைப்பாளரால் நான் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு அதிகாரம் பெற்றிருக்கிறேன். * ஒவ்வொரு அடிமைத்தனமும், ஒவ்வொரு வரம்பும் என்னிடமிருந்து உடைக்கப்படுகின்றன. நான் கடவுளிடமிருந்து பிறந்தவன், ஆகவே, நான் உலகை

Continue Reading »

ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕವನ್ನು

Continue Reading »

मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं हर उस अच्छे काम के लिए तैयार हूं जिसे ईश्वर मेरे लिए योजना

Continue Reading »

Day 27

I DECLARE I am equipped for every good work God has planned for me. I am anointed and empowered by the Creator of the universe. Every bondage, every limitation, is

Continue Reading »

பயத்தின் மீது நம்பிக்கையை நான் தேர்வு செய்கிறேன். நேர்மறை எது, எனது நிலைமை எது நல்லது என்பதை நான் தியானிக்கிறேன். * நான் என் ஆற்றலைப் பயன்படுத்துகிறேன், கவலைப்படாமல், நம்புவதற்கு. என் வாழ்க்கையில் பயத்திற்கு எந்தப் பங்கும் இல்லை. * எதிர்மறையான,

Continue Reading »

ನಾನು ಭಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಯೂ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಆದರೆ ನಂಬಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ,

Continue Reading »

मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं डर की अपेक्षा विश्वास को चुनता हूं। मैं इस बात पर ध्यान देता

Continue Reading »