Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශයන් මගේ ජීවිතය පිළිබඳ දෙවියන් වහන්සේගේ සිහිනය සැබෑ වී ඇති බව මම ප්‍රකාශ කරමි. පුද්ගලයන්, බලාපොරොත්තු සුන්වීම් හෝ විපත්තිවලින් එය නතර නොවේ. උන්වහන්සේගේ ලිඛිත වචනය තුළ සෑම ගැටලුවකටම විසඳුම්

Continue Reading »

Day 8

FAITH DECLARATIONS I DECLARE God’s dream for my life has come to pass. It does not get stopped by people, disappointments, or adversities. I have solutions to every problem, in

Continue Reading »

DECLARACIONES DE FE DECLARO que estoy agradecido por Quién es Dios en mi vida y por lo que Él ha hecho. No subestimo a las personas, las oportunidades y el

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആരാകുന്നു എന്നും അവൻ ചെയ്ത നന്മകൾക്ക് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാകുന്നു എന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ദൈവം എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച വഴികളും, വ്യക്തികളും, അവസരങ്ങളും തികച്ചും അവനു എന്നോടുള്ള പ്രീതിയാകുന്നു എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതു

Continue Reading »

நம்பிக்கை அறிவிப்புகள் என் வாழ்க்கையில் கடவுள் யார் என்பதற்கும் அவர் செய்ததற்கும் நான் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன் என்று அறிவிக்கிறேன். கடவுள் எனக்காக ஆசீர்வதித்த மக்கள், வாய்ப்புகள் மற்றும் தயவை நான் சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. எது சரி, எது தவறு என்று

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿರುವರೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಜನರನ್ನು,ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ನನಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೊ ಅದನ್ನು

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PORGOT KORTA KI hanv dhinvashi kiteak Dev konn To mhojea jivant ani je kitem Tanem mhaka kela. Hanv durrupyog korina monxacho ani borea vellacho, ani Devan mhaka

Continue Reading »

ಭವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ದೆವಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾಂ . ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸರ್ನ.

Continue Reading »

DÉCLARATIONS DE FOI Je DÉCLARE que je suis reconnaissant pour Qui Dieu est dans ma vie et pour ce qu’Il a fait. Je ne prends pas pour acquis le peuple,

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે, મારા જીવનમાં પ્રભુ કોણ છે, અને તેમણે જે કર્યું છે તેના માટે હું આભારી છું. હું લોકો, તકો અને ઈશ્વરે મને જે ઉપકાર

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन में ईश्वर कौन है और उसने जो किया है

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میری زندگی میں خدا کون ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہے اس کے لئے میں شکر گزار ہوں۔ میں لوگوں،

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నా జీవితంలో దేవుడు చేసిన దానికి నేను కృతజ్ఞుడనని ప్రకటిస్తున్నాను. దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించిన ప్రజలను, అవకాశాలను మరియు అనుగ్రహాన్ని నేను ఆసరాగా తీసుకోను. నేను ఏది తప్పు అని కాకుండా ఏది ఒప్పు అని చూస్తాను. నా

Continue Reading »

ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශයන් මගේ ජීවිතයේ දෙවියන් කවුරුන්ද යන්න සහ උන්වහන්සේ සිදු කර ඇති දේ සඳහා මම කෘතඥ වන බව ප්‍රකාශ කරමි. දෙවියන් වහන්සේ මට ආශීර්වාද කර ඇති පුද්ගලයන්, අවස්ථාවන් සහ අනුග්‍රහයන්

Continue Reading »

DECLARACIONES DE FE DECLARO un legado de fe sobre mi vida. Declaro que almaceno bendiciones para las generaciones futuras. Mi vida está marcada por la excelencia y la integridad. Debido

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను నా జీవితంపై విశ్వాసం యొక్క వారసత్వాన్ని ప్రకటిస్తున్నాను. నేను భవిష్యత్ తరాలకు ఆశీర్వాదాలను నిల్వ చేస్తానని ప్రకటిస్తున్నాను. నా జీవితం శ్రేష్ఠత మరియు సమగ్రతతో గుర్తించబడింది. నేను సరైన ఎంపికలు చేస్తున్నాను మరియు విశ్వాసంతో అడుగులు వేస్తున్నాను

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം എന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ വളരെ വലുതാണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അവൻ എന്റെ ചുവടുകളെ നയിക്കുന്നു. എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിലാകുവാൻ സാധിക്കുക ഇല്ല എങ്കിലും, എന്റെ സാഹചര്യം ദൈവത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവൻെറ എല്ലാ

Continue Reading »