Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

Day 17

FAITH DECLARATIONS I DECLARE I put actions behind my faith. I demonstrate my faith by taking bold steps to move towards what God has put in my heart. My faith

Continue Reading »

ഞാൻ രോഗത്തിലായവർക്കു ഒരു സൗഖ്യദായകനായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞാൻ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തികച്ചും ബോധവാനാണ്. ഞാൻ വീണുപോയവരെ ഉയർത്തുകയും, തകർന്നുപ്പോയവരെ പുനസ്ഥാപിക്കുകയും നിരുത്സാഹപ്പെട്ടവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അനുകമ്പയും ദയയും നിറഞ്ഞവനാണ്. ഞാൻ സ്വാർഥത മാത്രം ചിന്തിച്ചല്ല,

Continue Reading »

मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मै घोषणा करता हूं कि मेरे पास अच्छे विचारों से भरा हुआ दिमाग है, पराजय के विचार नहीं। विश्वास

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நான் குணப்படுத்துபவனாக வாழ்கிறேன் என்று சொல்கிறேன் * என்னைச் சுற்றியுள்ளவர்களின் தேவைகளை நான் உணர்கிறேன். நான் விழுந்தவர்களைத் தூக்கி, உடைந்ததை மீட்டெடுத்து, ஊக்கமில்லாதவர்களை ஊக்குவிக்கிறேன், * நான் இரக்கமும் கருணையும் நிறைந்தவன். * நான் ஒரு அதிசயத்தைத் தேடி

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಿ ಜಿಯೆತಾ  ಮ್ಹುಣ್  ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ. ಮ್ಹುಜಾ ಬೋoವ್ತಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾo ವಯ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಭಾವುಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂವ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾನ್ಕ್ ಉಟೈತಾ, ಮೊಡ್ಲಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾ ಆನಿ ನಿರುತ್ಸಾಹಿತಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥ ಪಡಿಸುವವನಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಗಿದ್ಥೇನೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋದವರನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ,ಮುರಿದು ಹೋದವರನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅಂತಃಕರುಣೆ ಮತ್ತು ದಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgott korta ki hanv ek pekovnar* hanv nazuk asa mhojem sorbovtoni konak adar zai tanka. Hanv kala-podleliank voir kadta, tutlolianchi borpai korta, ani vatt chukloliank dhir dita,

Continue Reading »

Day 16

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that I live as a healer I am sensitive to the needs of those around me. I lift the fallen, restore the broken, and encourage the

Continue Reading »

തോൽവിയുടെ ചിന്തകളല്ല, നല്ല ചിന്തകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല മനസ്സാണ് എനിക്കുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ എനിക്ക് നന്നായി കഴിയും. ഞാൻ അഭിഷിക്തനാണ്. ഞാൻ സജ്ജനാണ്. ഞാൻ ശാക്തീപ്രാപിക്കുന്നു. എന്റെ ചിന്തകളെ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവവചനം നയിക്കുന്നു. എന്റെ മനസ്സ് വിജയത്തിനായി

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೊರೆತು ಸೋಲಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ ,ನಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ , ನಾನು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ , ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ

Continue Reading »

मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मै घोषणा करता हूं कि मेरे पास अच्छे विचारों से भरा हुआ दिमाग है, पराजय के विचार नहीं। विश्वास

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv PORGOT korta ki borea chitnanim bhorlele xantichem mon mhaka asa, mhaka nirfolachi chitnam ienant. Bhavarthan, hanv hushar asa. Hanv maklolo. Hanv boro sojla. Hanv samarth asa. Mhoji

Continue Reading »

ಭವಾರ್ತಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಮ್ಹುಜೆ ಲಾಗಿo ಶಾಂತ್ ಮನ್ ಆನಿ ಬರಿ ಚಿತ್ನಾo ಆಸಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವ್  ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾ, ಸಲ್ವಣೆಚೆ ಚಿತ್ನಾo ನ್ಹoಯ್. ಭವಾರ್ತಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಲೆo ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಮಾಖ್ಲ್ಲೊಲೋ. ಹಾಂವ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್. ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತೆವoತ್ . ಮ್ಹುಜಾ

Continue Reading »

நம்பிக்கை விதிகள் நல்ல எண்ணங்களால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு நல்ல மனம் என்னிடம் உள்ளது என்று நான் அறிவிக்கிறேன் , தோல்வியின் எண்ணங்கள் அல்ல. விசுவாசத்தால், நான் நன்றாக இருக்கிறேன். நான் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டேன். நான் தயாராக்கப்பட்டவன். நான் அதிகாரம் பெற்றேன். என்

Continue Reading »

Day 15

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that I have a sound mind filled with good thoughts, not thoughts of defeat. By faith, I am well able. I am anointed. I am equipped.

Continue Reading »

മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും മദ്ധ്യേ ഞാൻ പ്രീതിയോടും, വാത്സല്യത്തോടും വിജയവും സംസാരിക്കുന്നു. അവരുടെ മഹത്വത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വിളിക്കാൻ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു “ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു.നിങ്ങളിൽ

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ನನ್ನ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ,ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಜಯದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. “ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು

Continue Reading »

Hanv porgott korta ki hanv mhojim uthra lokank bhesanvanim borunk upkarta. Mhojea familicher, ixttancher and mhojea chod moggacheacher hanv boreponn ani sutka uloita. Hanv tanche mhothvache bhim (seed) galunk tanka

Continue Reading »