Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે, લોકોને આશીર્વાદ આપવા માટે, હું મારા શબ્દોનો ઉપયોગ કરું છું. હું મારા પરિવાર, મિત્રો અને પ્રિયજનોને કૃપા અને વિજયની વાત કરું છું. હું

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਜਿੱਤ

Continue Reading »

ಭವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾo ಲೊಕಾಕ್ ಬೆಸಾವಾಂ ದಿಂವ್ಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷನಣ್ ಕರ್ತಾಂ . ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ , ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಚಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಜಯ್ತ್ ಉಲೈತಾಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೊ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಬಿಯೊ ಬಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾಂ

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ನನ್ನ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ,ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಜಯದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. “ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು

Continue Reading »

DÉCLARATIONS DE FOI JE DÉCLARE que j’utilise mes paroles pour bénir les gens. Je parle en faveur et en victoire sur ma famille, mes amis et mes proches. Je les

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے الفاظ لوگوں کو برکت دینے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ میں اپنے خاندان، دوستوں، اور پیاروں پر حق اور فتح

Continue Reading »

BHAVARTHACHIHI PORGOTNIM Hanv porgott korta ki hanv mhojim utran lokank bhesanvanim borunk upkarta. Mhojea familicher, ixttancher and mhojea chod moggacheacher hanv boreponn ani sutka uloita. Hanv tanche mhothvache bhim galunk

Continue Reading »

DECLARACIONES DE FE YO DECLARO que uso mis palabras para bendecir a la gente. Hablo favor y victoria sobre mi familia, amigos, seres queridos, quien quiera que se acerque a

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను ప్రజలను ఆశీర్వదించడానికి నా పదాలను ఉపయోగిస్తానని ప్రకటిస్తున్నాను. నేను నా కుటుంబం, స్నేహితులు మరియు ప్రియమైన వారిపై అనుకూలంగా మరియు విజయంగా మాట్లాడతాను. నేను వారి గొప్పతనపు బీజాలను పిలుస్తాను “నేను మీ గురించి గర్విస్తున్నాను. నేను

Continue Reading »

Day 14

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that I use my words to bless people. I speak favor and victory over my family, friends, and loved ones. I help call out their seeds

Continue Reading »

ಭವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ವಾಡಾವಳೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಣ್ ಕರ್ತಾಂ . ಹಾಂವ್ ಅದ್ಲ್ಯೊ ಸಗ್ತಿo ದರ್ನ್ ದವರಿನಾ. ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲಾವಣಾಕ್ ಉಗ್ತೊ ಆಸಾಂ , ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾ

Continue Reading »

நம்பிக்கை அறிவிப்புகள் நான் வளர்ச்சியின் புதிய பருவங்களில் நடக்கிறேன் என்று அறிவிக்கிறேன். நான் தேக்கமடையவும் இல்லை, பழையதை பற்றிப்பிடிக்கவும் இல்லை. கடவுள் எனக்காக சிறந்த திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து மாற்றிக்கொள்ள நான் தயாராக இருக்கிறேன். வாய்ப்புக்கான புதிய கதவுகள், புதிய

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं विकास के नए सत्रों में चल रहा हूँ। मैं स्थिर

Continue Reading »

DÉCLARATIONS DE FOI JE DÉCLARE que je marche dans l’accroissement d’une nouvelle saison. Je ne stagne pas et je ne m’accroche pas au passé. Je suis ouvert au changement, tout

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ترقی کے نئے موسموں میں چل رہا ہوں۔ میں جمود نہیں رکھتا اور نہ ہی پرانے کو پکڑتا ہوں۔ میں یہ

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ತಟಸ್ಥನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವ ಹಳೆಯದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾನು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶದ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳು,ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯದ

Continue Reading »

DECLARACIONES DE FE YO DECLARO que estoy caminando en nuevas temporadas de crecimiento. No me quedo estancado ni me aferro a lo viejo. Estoy abierto al cambio sabiendo que Dios

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PORGOT KORTA KI hanv novea vadpachea kalant choltan. Hanv alxhea baxen korina ani pornem tem dorun ravona. Hanv zana zaun bodolpak toiar asa kiteak Deva lagin mhoje

Continue Reading »