Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે, મારા જીવન માટે જે બધું પ્રભુની દ્રષ્ટિએ અનુરૂપ નથી તે બદલાવને પાત્ર છે. માંદગી, મુશ્કેલી, અભાવ, કે સરેરાશ કક્ષાનું જીવન કાયમી નથી. તેઓ

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv porgot korta ki jem kitem mhojea jivitant Devache yevjone pormonem na, tacho bodol zata. Duvess, trass, unneponn, sadharan, sodanch urona, punn thodoch vell asta. Tem fokot ekuch

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ತೊಂದರೆ, ಕೊರತೆ, ಅಸಮರ್ಪಕತೆ ಇವುಗಳಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದವು ಮಾತ್ರ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಡೆಯುವವನಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں ہر وہ چیز کا اعلان کرتا ہوں جو میری زندگی کے لیے خدا کے وژن کے مطابق نہیں ہے تبدیلی کے تابع ہے۔ بیماری، مصیبت، کمی،

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ, ਮੁਸੀਬਤ, ਘਾਟ, ਮੱਧਮ,

Continue Reading »

DÉCLARATIONS DE FOI Je DÉCLARE que tout ce qui ne correspond pas à la vision de Dieu pour ma vie est sujet à changement. La maladie, les ennuis, le manque,

Continue Reading »

DECLARACIONES DE FE YO DECLARO que todo lo que no se alinea con la visión de Dios para mi vida está sujeto a cambio. La enfermedad, los problemas, la falta,

Continue Reading »

நம்பிக்கை அறிவிப்புகள் எனது வாழ்க்கைக்கான கடவுளின் தரிசனத்துடன் பொருந்தாத அனைத்தும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை என்று நான் அறிவிக்கிறேன். நோய், தொல்லை, பற்றாக்குறை, அற்பத்தனம், நிரந்தரமானவை அல்ல. அவை தற்காலிகமானவை மட்டுமே. நான் பார்ப்பதைக் கண்டு நான் அசைக்கப்படமாட்டேன், ஆனால் “வாழும் வார்த்தை”

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నా జీవితానికి సంబంధించి దేవుని దృష్టికి అనుగుణంగా లేని ప్రతిదీ మార్పుకు లోబడి ఉంటుందని నేను ప్రకటించాను. అనారోగ్యం, ఇబ్బంది, లేకపోవడం, సామాన్యత, శాశ్వతం కాదు. అవి తాత్కాలికం మాత్రమే. నేను చూసే వాటితో నేను కదిలించబడను కానీ

Continue Reading »

Day 31

FAITH DECLARATIONS I DECLARE everything that doesn’t line up with God’s vision for my life is subject to change. Sickness, trouble, lack, mediocrity, are not permanent. They are only temporary.

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు వంకరగా ఉన్న ప్రదేశాలను సూటిగా చేయడానికి దేవుడు నా ముందు వెళతాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. అతను ఇప్పటికే నాకు సరైన వ్యక్తులను, సరైన అవకాశాలను మరియు పరిష్కారాలను అందించాడు. ఏ వ్యక్తి, ఏ అనారోగ్యం, ఏ నిరాశ, అతని

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि ईश्वर मेरे सामने टेढ़े-मेढ़े स्थानों को सीधा करते हैं। उन्होंने पहले

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM HANV PORGOT KORTA KI Dev mhoje mukhar veta ani vankdio vatto ani zage, nitt sarall ube korta. Tanen adinch fuddem, tea tea monxank, teo teo poristhiti ani mhojea

Continue Reading »

நம்பிக்கை அறிவிப்புகள் வளைந்த இடங்களை நேராக்க கடவுள் எனக்கு முன் செல்கிறார் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். அவர் ஏற்கனவே எனக்கு சரியான நபர்கள், சரியான வாய்ப்புகள் மற்றும் தீர்வுகளை வரிசைப்படுத்தியுள்ளார். எந்த நபரும், எந்த நோயும், எந்த ஏமாற்றமும், அவருடைய திட்டத்தை

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഇടുങ്ങിയ പാതകളെ നേരുള്ളതാക്കുവാൻ ദൈവം എന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇതിനകം ലഭിക്കാത്ത ശരിയായ ആളുകളെയും ശരിയായ അവസരങ്ങളെയും പരിഹാരങ്ങളെയും അദ്ദേഹം എനിക്കായി അണിനിരത്തുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്കും, അസുഖത്തിനും, നിരാശയ്ക്കും, അവന്റെ പദ്ധതി തടയുവാൻ

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಡೊಂಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ದೇವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನನಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಜನರನ್ನು, ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಯಾವುದೇ

Continue Reading »

विश्वास घोषणा मी घोषित करतो की देव माझ्यापुढे वाकडी जागा सरळ करतो. त्याने आधीच माझ्यासाठी योग्य लोक, योग्य संधी आणि उपाय तयार केले आहेत. कोणतीही व्यक्ती, कोणताही आजार, कोणतीही निराशा,

Continue Reading »

DECLARACIONES DE FE Yo DECLARO que Dios va delante de mí haciendo derechos los lugares torcidos. Él ya ha alineado a las personas correctas, las oportunidades y soluciones correctas para

Continue Reading »