Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Say It Like You Mean It

Day 16

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that I live as a healer I am sensitive to the needs of those around me. I lift the fallen, restore the broken, and encourage the

Continue Reading »

ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශයන් පරාජය පිළිබඳ සිතුවිලි නොව යහපත් සිතිවිලිවලින් පිරුණු හොඳ මනසක් මට ඇති බව මම ප්‍රකාශ කරමි. ඇදහිල්ල තුලින්, මම එය හොඳින් දනිමි. මම අභිෂේක ලත් කෙනෙක්. මම සන්නද්ධයි. මම

Continue Reading »

વિશ્વાસ ઘોષણા હું જાહેર કરું છું કે, મારું મન હારના વિચારોથી નહી,પણ જીતના વિચારોથી ભરેલું છે. હું વિશ્વાસમાં, સારી રીતે સક્ષમ છું. હું અભિષિક્ત છું. હું સજ્જ છું. હું સશક્ત

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം തോൽവിയുടെ ചിന്തകളല്ല, നല്ല ചിന്തകൾ നിറഞ്ഞ നല്ല മനസ്സാണ് എനിക്കുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ എനിക്ക് നന്നായി കഴിയും. ഞാൻ അഭിഷിക്തനാണ്. ഞാൻ സജ്ജനാണ്. ഞാൻ ശാക്തീപ്രാപിക്കുന്നു. എന്റെ ചിന്തകളെ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവവചനം നയിക്കുന്നു. എന്റെ മനസ്സ്

Continue Reading »

عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا دماغ اچھے خیالات سے بھرا ہوا ہے، شکست کے خیالات سے نہیں۔ ایمان سے، میں اچھی طرح سے قابل ہوں. میں

Continue Reading »

विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मै घोषणा करता हूं कि मेरे पास अच्छे विचारों से भरा हुआ दिमाग है, पराजय के

Continue Reading »

விசுவாச பிரகடனங்கள் தோல்வி பற்றிய எண்ணங்கள் அல்ல, நல்ல எண்ணங்களால் நிரம்பிய உறுதியான மனம் என்னிடம் உள்ளது என்று உறுதியளிக்கிறேன். நம்பிக்கையினால் என்னால் நன்றாக முடியும். நான் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவன். நான் தயாராக இருக்கிறேன். நான் அதிகாரம் பெற்றுள்ளேன். என் எண்ணங்கள்

Continue Reading »

विश्वासाची घोषणा मी जाहीर करतो की माझे मन चांगल्या विचारांनी भरलेले आहे, पराभवाच्या विचारांनी नाही. विश्वासाने, मी सक्षम आहे. मी अभिषिक्त आहे. मी सज्ज आहे. मी सशक्त आहे. माझे विचार

Continue Reading »

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।

Continue Reading »

ಭವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಶಾಂತ್ ಮನ್ ಆನಿ ಬರಿ ಚಿತ್ನಾo ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೋಷನ್ ಕರ್ತಾಂ, ಸಲ್ವಣೆಚಿಂ ಚಿತ್ನಾಂ ನ್ಹಂಯ್. ಭವಾರ್ಥಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೆo ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮಾಖ್ಲೊಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್. ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತೆವoತ್ . ಮ್ಹಜಾ

Continue Reading »

BHAVARTHACHI PORGOTNIM Hanv PORGOT korta ki borea chitnanim bhorlele xantichem mon mhaka asa, mhaka nirfolachi chitnam ienant. Bhavarthan, hanv hushar asa. Hanv maklolo. Hanv boro sojla. Hanv samarth asa. Mhoji

Continue Reading »

ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಾನು ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೊರೆತು ಸೋಲಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ ,ನಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ , ನಾನು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ , ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను ఓడిపోవాలనే ఆలోచనలతో కాకుండా మంచి ఆలోచనలతో నిండిన మంచి మనస్సును కలిగి ఉన్నానని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. * విశ్వాసం ద్వారా, నేను బాగా చేయగలను. నేను అభిషేకించబడ్డాను. నేను సన్నద్ధమయ్యాను. నేను శక్తిని పొందాను.* నా ఆలోచనలు

Continue Reading »

Day 15

FAITH DECLARATIONS I DECLARE that I have a sound mind filled with good thoughts, not thoughts of defeat. By faith, I am well able. I am anointed. I am equipped.

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను వృద్ధి యొక్క కొత్త కాలంలో నడుస్తున్నానని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. నేను స్తబ్దుగా ఉండను లేదా పాతదాన్ని పట్టుకోను. దేవుడు నా కోసం మెరుగైన ప్రణాళికలు కలిగి ఉన్నాడని తెలుసుకుని నేను మారడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. కొత్త అవకాశాలు,

Continue Reading »

విశ్వాస ప్రకటనలు నేను ప్రజలను ఆశీర్వదించడానికి నా మాటలను ఉపయోగిస్తానని ప్రకటిస్తున్నాను. నేను నా కుటుంబం, స్నేహితులు మరియు ప్రియమైన వారిపై అనుకూలంగా మరియు విజయంగా మాట్లాడుతాను. నేను వారి గొప్పతనం యొక్క బీజాలను పిలవడానికి వారికి సహాయం చేస్తున్నాను “నేను

Continue Reading »

വിശ്വാസത്താലുള്ള പ്രഖ്യാപനം മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും മദ്ധ്യേ ഞാൻ പ്രീതിയോടും, വാത്സല്യത്തോടും വിജയവും സംസാരിക്കുന്നു. അവരുടെ മഹത്വത്തിന്റെ വിത്തുകൾ ക്ഷൈവശമാക്കുവാൻ ഞാൻ സഹായിക്കയും “ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്നു. ഞാൻ

Continue Reading »

விசுவாச பிரகடனங்கள் மக்களை ஆசீர்வதிக்க எனது வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துகிறேன் என்று உறுதியளிக்கிறேன். எனது குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் அன்புக்குரியவர்களுக்கு ஆதரவாகவும் வெற்றியாகவும் பேசுகிறேன். நான் அவர்களுக்குச் சொல்வதன் மூலம் அவர்களின் மகத்துவ விதைகளை அழைக்க உதவுகிறேன் “நான் உங்களைப் பற்றி பெருமைப்படுகிறேன்.

Continue Reading »