Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Netachea (Prerna) jivitant farq podta…! Jednam tu ek yogya kall khobar korta tednam dusro suru zata – tor tujeo udhex mothin dovor, goddie adichea kallant zaitem chukla zait…
Zalear patok, bhirant, pashchathap ani bhejar amchea fattlean lagtheleanth, tachean ami “Jezu bhitor” asat zalear kainch zaina….!!
Bhejesanv ek sodanchech. Punn bhejar zathelem zalear apneacher asa. Dev kednanch bhejar korina. To sodanch apnak visvaxi rav oso mhunnta. Zalear, mhoje bhejesanv devchar hadtta, zoxem tu tujea Bhawna pormonem voitha, pashchathap, kusdepon, bhogsonem na he sogllem soithanache..
Dyanachem ek sogllea von mohotvachem sadanatlem tem povitr darmgoticher samaran korpachem.
Jim kon munxea bhejar vo pikasanvanth var kortat tankam dhon proxn vicharat: “ tu Devank gaitha?” Ani tu bhoroilelem utor ugdas korta? Tanche thai chithonaslolim xokthi asa…
Tujea poristhink visvas dovorunk bhond kor. Dev thai asa, tacher visvas dovor…
“Hanv Dak-Vêl, tumi fantte. Jim konn Mhojè sovem rigun ravtat ani zanchè sovem Hanv rigun ravtam, tim subham’ follam ditat; kiteak Mhojê virèt tumchean käich korunk zaina……”(Juanv 15:5)

This post is also available in: English Hindi Tamil Kannada Marathi Malayalam Punjabi Telugu Urdu

Archives

Khoichie bhim muniskullachea sobhava mathienth gaillea bhimie poros uthporn zavunk vell laina… Muniskullacho sobhav Deva mukhar khalthi zavunk nakarta ani khoichei vostuchi vatt pollovunk takam zaina – pun DEVAK heo

Continue Reading »

Jezu amchea mogan cholpacho udaharan zaun asa…. Mog Devachea namrataientlian apnak ek sevakachea rupan dita, jem Tachem khatir ek beth ani bolidhan zaun asa… Amkam fokot tea lokachi seva korpak

Continue Reading »

Mogan cholpa khatir ek kaxelem gunnachem nirnoi korat… Hem baxencho mog hem prakaracher nirbar korina ki tu koso “onubhov” korta.. Hachem bodlek, hi ek avad zaun asa ki tu dusrea

Continue Reading »