Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

ಪರಿವರ್ತನ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾ..
ಆಮ್ಕಾo ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ರಿಗ್ಚ್ಯಾ ಚಿತ್ನಾoಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆಸ್ಚೆo ನಾ, ಪುಣ್ ಅಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನಾoತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಚಿತ್ನಾo ವಯ್ರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆಸಾ – ಆಮ್ಚೆo ಮನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾoವ್ಚೊ ಜಾಗೊ..
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವನಾಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಯ ವಯ್ರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಬಳಾಧಿಕ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಲ್ತಾತ್..
ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಚಿoತಾಪ್ ಆಸಾ , ಜೆo ಆಮ್ಚೆ ಥೈ ಭಾವನಾಂ ಹಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಅಮಿ ತ್ಯಾ ಭೋಗ್ಣಾಕ್ ಕಾರ್ಯೆ ಕರ್ನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿತಾಂವ್..
ಸುರ್ವಿಲ್ಲೆ ಚಿoತಾಪ್ ಸೊಬಿತ್, ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಆನಿ ಸತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೇ ಸಂತೋಸಭರಿತ್ ಭಾವನಾಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆ ಹಾಡ್ತಾ . ಪುಣ್ ಚಿoತಾಪ್ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ, ಖಂತಿಷ್ಟ್ ವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ – ಆಮ್ಕಾo ಬರೆo ಲಾಗಾನಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಕಾರ್ಯೆ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾ..
ಆಮ್ಚೆ ವರ್ತೆ ಪಡ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವoತ್ ಭಳಾನ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮಿ ಉಣೆಪಣ್ ಬೊಗ್ತಾoವ್ ಆನಿ ಸೊಡ್ನ್ ದಿತಾಂವ್..
ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ಅಮಿ ದೇವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಸೊದಿಜೆ, ಸದಾoಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆoತ್ ದೆವಾಕ್ ತಾಚಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಬರಿ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾoವ್ಣ್ಕ್ ಜಾಗೊ ದೀಜಯ್…!
ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ದೇವಾ ಥೈ ಹಾಡ್ನ್ , ಜೋ ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಧಾರಾಳ್ ದಿತಾ ಹೇ ಚಡ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ನ್ಹoಯ್ ವಾ ಆಮ್ಚೆ ಚಿoತ್ಪಾ- ಜಿವಿತ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ನ್ಹoಯ್- ಪುಣ್ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತುಮ್ಕಾoಚ್ ತುಮಿ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಣೇವ್ಚೆo ಸೋಡಾ ಆನಿ ತೇ ದೆವಾಕ್ ದಿಯಾ..
ದೆವಾಚೆ ಉತರ್ ಆಮ್ಕಾo ಆಮ್ಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ , ಕಸಲಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಕಶೆo ಕಾರ್ಯೆ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ಪಾರ್ಕುನ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾತ್…
“ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಉದೇಶಿ ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ವಟಾವ್ನ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಜಾoವ್ ಅರ್ಗಾo ! ದೆಕುನ್ ಮ್ಹುಜಿ ಗತ್ ಅಸಲಿ ಜಾಲ್ಯಾ : ಮ್ಹುಜ್ಯ ಗಿನ್ಯಾನಾತ್ ದೆವಾಚಾ ನಿಯಮ್ ಶಸ್ತ್ರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾo ; ತರ್ ಯೀ ಮ್ಹುಜೆ ಅಸ್ಕತ್ ಸoಯ್ಬ್ ಪಾತ್ಕಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನಚ್ ಆಸಾ …”(ರೊಮಾ 7:25)

Archives

Day 28

The place of your struggle will become the place of your greatest testimony..! Because the LORD promises that at every moment of your life, He is focused on you.. The

Continue Reading »

Day 27

Don’t cling to a mistake just because you spent a lot of time making it.. You are called to learn from the past, not live there..! Your mistakes do not

Continue Reading »

Day 26

GOD empowers and uses our thanksgiving as an instrument of power in our lives.. Praise is one of your strongest weapons against your enemy and your greatest gift to GOD..!

Continue Reading »