Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಝುಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾoವ್ಣ್ಕ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೂಣ್ ಜಾoವ್ಣ್ಕ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆoತ್ ವಿನಾಶ್ ಕಾರಿ ರಿತಿ ವಿರುಧ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾoಕ್ ತುಮ್ಕಾo ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ…
ತುಮಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ , ಸಮಸ್ಸೊ , ಪಾಡ್ ಖಬರ್ ವಾ ಸಂಬಂದಚಾ ಝುಜಾತ್ ಬುಡೊನ್ ವೆತಾನಾ ದೆವಾಚೆo ಉತರ್ ಸಂಯ್ಭಾವರ್ತೆಂ ಆಧಾರಾಕ್ ಮೂಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ…
ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾoಚಿ ಅಚರ್ಯಾಂಚಿ ಪದ್ವಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚಿ ದೂಕ್ , ವಾವ್ರಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ಯೊ ಹಾಡ್ಚ್ಯೊ ಕರಂದಾಯೊ,  ಪಾಡ್ ಸವಯ್ ವಾ ಏಕ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಸಂದರ್ಬಾಕ್  ಭಲಾಯ್ಕಿ ಹಾಡ್ತಾ..
ಮ್ಹುಜಾ ಪುತಾ , ಮ್ಹುಜಾ ಉತ್ರಾoನ್ಕ್ ಚೀoತ್ ದಿ, ಮ್ಹುಜಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾಕ್  ಕಾನ್ ದಿ. ತಿ ತುಜಾ ದೊಳ್ಯಾo ಮ್ಹುಕ್ಲಿ ಪಯ್ಸ್ ಕರಿನಾಕಾ, ತುಜಾ ಕಾಲ್ಜಾ ಭಿತರ್ ತಿ ದವರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಕಾ ತಿ ಮೆಳ್ತಾತ್ , ತಾoಕಾo ತಿ ಜಿವಿತ್ , ತಾಚೆ ಸಗ್ಲೆo ಕುಡಿಕ್ ತಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ…
” ದೆವಾಚೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉತರ್ ಸತ್ , ತಾಚೆ ಥoಯ್ ಆಸ್ರೊ ಘೆತಲ್ಯಾಂಕ್  ತೊ ಢಾಲ್…..” ( ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೋ 30:5))

Archives

February 24

For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. — Genesis 2:24. We are different! God

Continue Reading »

February 23

Stop trusting in man, who has but a breath in his nostrils. Of what account is he? —Isaiah 2:22. God will resist the arrogant. He has a day he has

Continue Reading »

February 22

Be not afraid, O land (of Judah); be glad and rejoice. Surely the Lord has done great things. — Joel 2:21 This reassurance from God is given to a people facing

Continue Reading »