Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

Zaithe pavt DEV jem amchea kallzant ghathla, taka getat, ani jem amkam sabhavik oxem dista, taka sokoil hadtanv….
Amcho bhavarth suttavo korchea bhodlek, asamhany asa te mandhun ghethanv, ani DEVACHEA borobor ashakya asa thea pavdear pavthanv, ami tench mantanv jem ami chintanv ki zaitem borem asa…
Aiz DEVACHE vatten je xim mer aslele te kadun udoi….!
Kristhanvache jivitak adhbud jivit koxem mantat…
Khorench khorem Hanv tumkam sangtam: jim konn Mhojer bhavarth dovortat, tim Hanv kortam tim kortutvam apunn-ui kortolim,
ani tanchê poros xrextt kortutvam kortolim, kiteak Hanv Bapa-xim vetam!
Pratisksha korop govaiki khatir xikshanacho vattar…
“SORVESPORAN taka zobab dilo, Mhojê podvê-bollak xim’-mer asa zait? Hanvem mhollam tem ghoddtolem vò na, hem tum rokddench’ dekhtoloi”…..”(Lokgonnti 11:23)

This post is also available in: English Hindi Tamil Kannada Marathi Malayalam Punjabi Telugu Urdu

Archives

This post is also available in: English Hindi Tamil Kannada Marathi Malayalam Punjabi Telugu Urdu

Continue Reading »

Khoichie bhim muniskullachea sobhava mathienth gaillea bhimie poros uthporn zavunk vell laina… Muniskullacho sobhav Deva mukhar khalthi zavunk nakarta ani khoichei vostuchi vatt pollovunk takam zaina – pun DEVAK heo

Continue Reading »

Jezu amchea mogan cholpacho udaharan zaun asa…. Mog Devachea namrataientlian apnak ek sevakachea rupan dita, jem Tachem khatir ek beth ani bolidhan zaun asa… Amkam fokot tea lokachi seva korpak

Continue Reading »