Welcome to JCILM GLOBAL

Helpline # +91 6380 350 221 (Give A Missed Call)

ಸಾಮಾನ್ಯ್‌ಪಣ್ ( ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್ಲಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ) , ವರ್ತೆಂಪಣಾಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ…!
ತೇ ತುಮ್ಕಾo ಸಂತುಷ್ಟ್ ದವರ್ತಾ (ಅನುತ್ಸಾಹ್, ಬೆಪರ್ವಾಯೆಚೊ) ; ಕಿತೆಂಚ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ ಆಸ್ಚೆ, ಖoಯ್ ವಸಾನಾಸ್ತಾ ರಾoವ್ಚೆ …
ಆಲ್ಶಿ ಮನ್ಶಚೊ ಅತ್ಮೋ ಆಂವ್ಡೆತಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಜೋಡಿನಾ , ಪುಣ್ ಶ್ರದ್ಧೆನ್ ಭರಲ್ಲೋ ಅತ್ಮೋ ಸಮೃದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ..
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಸಂಚಲನ್ ಕರಾ…!!
ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಪಳೆಯಾ , ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವನಾ. ತೇ ಬರೆo ಕಾರ್ಯೆ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್ , ತೇ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾ ಆನಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ..
“ಹಾoವೇ ಆಶೆo ಸಾಗುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ: ತುಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಥೋಡೆ ಜಣ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಬೋವುನ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಹೆರಾಚೆ ಗಜಾಲಿತ್ ಘುಸ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆoಯೀ ಕರಿನಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾ. ದೆಕುನ್ ಮನ್ಕುಲೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ತಾನೇ ಆಪ್ಲಿ ಫೊಡ್ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹುನುಣ್ ತಸಲ್ಯಾನ್ಕ್ ಆಮಿ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ನಾoವಿ ಫರ್ಮಾವ್ನ್ ಬೂದ್ ಸಾoಗ್ತಾವ್. ಪುಣ್ , ಭಾವಭಾಯ್ನಿನೊ, ಬರೆo ಆಧಾರ್ಚೆ ಕೆದಿಂಚ್ ಸೊಡ್ಚೆ ನ್ಹoಯ್..”( 2 ಥೆಸ್ಸೇ 3:11-13)

This post is also available in: English Tamil Kannada Goan Konkani Punjabi Telugu Urdu

Archives

ಹೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹುಣುನ್ ಕೊಣಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ತೆಂ ತಾಂಕಾo ಅಸಾಧ್ಯ್, ತುಮ್ಕಾ೦ ನ್ಹoಯ್.. ತಿ ತಾಂಚಿ ಸೀಮಿತಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತುಮ್ಚಿ ನ್ಹoಯ್..!! ತುಮಿ ದೆವಾಚಿ ಭುರ್ಗಿo ಆನಿ ತುಮ್ಕಾ೦ ದೇವಾ ಸವೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಧ್ಯ್..!! ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ

Continue Reading »

ನವೋ ಆರಂಭ್ ಆನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಶ್ಚಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ.. ಬೈಬಲ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ .” ಆಮ್ಚೆಚ್ ಚಾಲಿಚಿ ತಾಪಾಸ್ನಿ ಆನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಯಾ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಶಿ ಪರ್ತುನ್ ವಚುಯಾ. ಸರ್ಗಿo ಆಸಾ ತ್ಯಾ ದೇವಾಶಿo ಆಮ್ಚಿ ಕಾಲ್ಜಾ ತಶೆo

Continue Reading »

ಕಾಳೊಕಾಚಾ ಧನಿಯಾನ್ , ಕ್ರೈಸ್ತಾ ಥoಯ್ ಪಾಪ್ ಆಧಾರ್ಲ್ಯಾoನಿ ತಾಂಚಿ ಆದ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಪರತ್ ಜಿಯೆಶೆo ಕರ್ಚೆ ತಾಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಿಧಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.. ಆದಿಂ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಪಾತ್ಕಾo ವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾo ವಿಷ್ಯಾoತ್ ಆಮ್ಕಾo ಉಗ್ಡಾಸ್

Continue Reading »